Oprávněné osoby

Vytvořeno: 28. 12. 2016 Poslední aktualizace: 25. 8. 2020

Ustanovení § 75 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších přepisů, stanovuje Ministerstvo zdravotnictví jako orgán, který je na základě souhlasného stanoviska Státního ústavu pro jadernou bezpečnost, výhradně kompetentní vydat oprávnění k provádění externího klinického auditu poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření (dále jen „oprávnění“).

Toto oprávnění může získat pouze právnická osoba, která splní veškeré zákonné požadavky uvedené v § 75 a 76 zákona č. 373/2011 Sb. a vyhlášce č. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření.

Osoba oprávněná k provádění externích klinických auditů, jejichž součástí je lékařské ozáření (dále jen „oprávněná osoba“), je následně povinna dodržovat ustanovení § 78, 79, 81 a 82 zákona č. 373/2011 Sb.

Dle § 77 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb. je Ministerstvo zdravotnictví povinno zveřejňovat seznam osob oprávněných k provádění externího klinického auditu včetně uveřejnění oblastí lékařského ozáření, pro které je oprávnění uděleno, a data, od kterého lze externí klinický audit provádět (odkaz v uvedeném ustanovení na § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.).

Datum, které je rozhodné pro určení počátku roční lhůty pro poskytovatele zdravotních služeb k uzavření smlouvy na provedení externího klinického auditu dle § 81 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., se pro účely § 97 odst. 2 písm. c) zmiňovaného zákona rozumí 29. 9. 2014, kdy byla ministerstvem zveřejněna osoba oprávněná provádět externí klinický audit ve všech oblastech lékařského ozáření, tj. společnost VF, a.s. Toto platí pro všechny oblasti lékařského ozáření dle § 75 odst. 3 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb.

V oblasti lékařského ozáření, radiodiagnostika včetně intervenční radiologie a kardiologie, dále platí, že není nijak dotčeno právo společnosti OLE audity s.r.o. (dříve Ing. Dušan Olejár – OLE, s.r.o.) provádět externí klinické audity a to od data nabytí právní moci rozhodnutí o udělení oprávnění k jejich provádění, tj. od 30. 12. 2013.

Seznamy oprávněných osob dle § 77 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb. naleznete zde.