Odborný seminář „Evropská práva pacientů“ – možnosti čerpání zdravotní péče v zahraničí

Vytvořeno: 20. 11. 2013 Poslední aktualizace: 20. 11. 2013

Na základě společné iniciativy Ministerstva zdravotnictví a Zastoupení Evropské komise v Praze se v konferenčních prostorách Ministerstva zdravotnictví dne 23. října 2013 uskutečnil odborný seminář zaměřený na možnosti čerpání zdravotní péče v zahraničí. Akce se konala v rámci Evropského roku občanů 2013 a zúčastnili se jí zástupci Ministerstva zdravotnictví, jeho podřízených organizací (SÚKL, ÚZIS), Centra mezistátních úhrad, pacientských organizací, asociací nemocnic a dalších subjektů. Přednášející pracovníci odborných útvarů Ministerstva zdravotnictví a Centra mezistátních úhrad v první části semináře seznámili účastníky s existujícími možnostmi čerpání zdravotní péče v zahraničí, přičemž důraz byl kladen zejména na právní úpravu čerpání péče nezbytné a péče plánované. Dále měli účastníci semináře možnost získat informace týkající se čerpání zdravotní péče dle platných mezinárodních smluv v oblasti sociálního zabezpečení, které ve svém rozsahu zahrnují  i oblast zdravotní péče, a dle různých mezivládních dohod v oblasti spolupráce ve zdravotnictví. Následně jim byla osvětlena velmi podrobně podstata a obsah směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči a rozsah nároků z ní plynoucí. V další části se pak účastníci akce seznámili s praktickým uplatňováním nároků dle tzv. koordinačních nařízení, mezinárodních smluv v oblasti sociálního zabezpečení a směrnice o přeshraniční zdravotní péči. Na závěr pak obdrželi informace o aktuálním stavu transpozice směrnice o přeshraniční zdravotní péči do českého právního řádu. Prostor k diskusi byl využit zejména ke kladení velmi konkrétních otázek a dotazů na řešení modelových situací při uplatňování příslušné směrnice o přeshraniční zdravotní péči v praxi. V průběhu neformálních rozhovorů při závěrečné části semináře celá řada účastníků potvrdila velkou užitečnost podobných akcí. Ocenila rovněž vysokou přidanou hodnotu získaných informací přímo od odborníků, kteří se danou problematikou zabývají.