Očkování proti infekčním nemocem

Vytvořeno: 31. 10. 2012 Poslední aktualizace: 31. 10. 2012

Pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování proti infekčním nemocem jsou prováděna na základě principu povinnosti a pro očkovanou osobu jsou poskytována bezplatně. Fyzická osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt, cizinec, jemuž byl povolen trvalý pobyt, cizinec, který je oprávněn k trvalému pobytu na území České republiky a dále cizinec, jemuž byl povolen přechodný pobyt na území České republiky na dobu delší než 90 dnů nebo je oprávněn na území České republiky pobývat po dobu delší než 90 dnů jsou povinny se podrobit stanovenému druhu očkování.

Jesle nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad o tom, že je proti infekci imunní nebo, že se očkování nemůže podrobit z důvodu trvalé kontraindikace.

Očkovací kalendáře pro 1. rok života, dětství, dospívání a dospělost, které stanoví konkrétní očkování vč. intervalů podání očkovacích látek naleznete níže a dále jsou dostupné na internetové adrese: http://mzd.gov.cz/obsah/ockovacikalendare_891_1.html