Obecné informace o kontrolní činnosti odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Vytvořeno: 16. 12. 2016 Poslední aktualizace: 19. 5. 2023

Ministerstvo zdravotnictví, odbor dohledu nad zdravotním pojištěním, v součinnosti s Ministerstvem financí, odborem Rozpočtová politika společensky významných odvětví, provádí kontrolu činnosti zdravotních pojišťoven na základě § 7a odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů a § 7 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola probíhá podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Stejně jako v letech předchozích i v roce 2022 byl kontrolou prověřován zejména souladu vnitřních norem zdravotních pojišťoven s právními předpisy a jejich aplikace v praxi se zaměřením na správnost finančních a majetkových operací a dosažení optimálního vztahu mezi jejich hospodárností, účelností a efektivností. Kontrola dále prověřila postup zdravotních pojišťoven při akvizici nových pojištěnců ale také realizaci a účinnost opatření přijatých k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných předchozími kontrolami.

Výsledkem kontrolní činnosti v roce 2022 jsou následující poznatky:

  • nedostatečná řídící kontrola při revizích úhrad poskytovaných zdravotních služeb;
  • nesprávné nastavení systému „náboru“ nových pojištěnců a jejich „migrace“ mezi zdravotními pojišťovnami;
  • nedostatečné řešení veřejných zakázek u aktivit financovaných z fondu prevence.

Přes uvedené nežádoucí odchylky lze vývoj v řízení jednotlivých systémů včetně vnitřních předpisů zdravotních pojišťoven hodnotit pozitivně.

Informace jsou podávány výhradně z uzavřených kontrol v daném období.