Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Obecné informace o kontrolách odboru kontroly MZ za rok 2017

Vytvořeno: 6. 3. 2018 Poslední aktualizace: 12. 7. 2020

Odbor kontroly (dále také „KON“) zahájil v roce 2017 celkem 14 kontrol. Z celkového počtu kontrol bylo provedeno 6 kontrol hospodaření u přímo řízených organizací (dále také „PŘO“) v objemu zkontrolovaných finančních prostředků ve výši 3 291 320 tis. Kč, 2 kontroly čerpání finančních prostředků formou dotací a grantů ze státního rozpočtu u PŘO v objemu zkontrolovaných finančních prostředků ve výši 708 tis. Kč a 4 kontroly u nestátních organizací v objemu zkontrolovaných finančních prostředků ve výši 27 541 tis. Kč. Dvě kontroly hospodaření u PŘO nebyly v roce 2017 dokončeny.

Při kontrolní činnosti postupovali zaměstnanci kontroly zejména podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a dalších zákonných norem.

Při kontrolách bylo ověřováno zejména to, zda organizace při své činnosti postupují v souladu se zákony (zejména zákon o veřejných zakázkách, zákon o účetnictví, zákon o majetku státu, zákoník práce apod.), zda nebyla porušena rozpočtová kázeň a zda byly dodrženy zásady efektivního, hospodárného a účelného použití poskytnutých finančních prostředků, a to se závěrem:

  • ve 3 případech předal odbor kontroly věc k dalšímu řízení místně příslušnému správci daně pro podezření z porušení rozpočtové kázně.