Novely prováděcích právních předpisů k zákonu č. 96/2004 Sb.

Vytvořeno: 23. 5. 2020 Poslední aktualizace: 12. 2. 2023

Ministerstvo zdravotnictví informuje o provedených novelách prováděcích právních předpisů k zákonu č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 201/2017 Sb.

Dne 29. 11. 2017 byla ve Sbírce zákonů v částce 137 vyhlášena vyhláška č. 391/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.

Vyhláška č. 391/2017 Sb. (MVČR)

Dne 16. 10. 2017 byla ve Sbírce zákonů v částce 115 vyhlášena vyhláška č. 337/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních).

Vyhláška č. 337/2017 Sb. (MVČR)

Dne 28. 12. 2017 byla ve Sbírce zákonů v částce 169 vyhlášena vyhláška č. 470/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.

Vyhláška č. 470/2017 Sb. (MVČR)

Dne 15. 5. 2018 byla ve Sbírce zákonů v částce 77-78 vyhlášena vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání.

Vyhláška č. 78/2018 Sb. (MVČR)

Dne 14. 8. 2018 byla  ve Sbírce zákonů v částce 85 vyhlášeno nařízení vlády č. 164/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.

Nařízení vlády č. 164/2018 Sb. (MVČR)

Dne 20. 12. 2018 byla  ve Sbírce zákonů v částce 157 vyhlášeno nařízení vlády č. 325/2018 Sb. o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních.

Nařízení vlády č. 325/2018 Sb. (MVČR)

Dne 13. 12. 2018 byl ve Sbírce zákonů v částce 143 vyhlášen zákon č. 284/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 284/2018 Sb. (MVČR)

Dne 4. 10. 2019 byla ve Sbírce zákonů v částce 109 vyhlášena vyhláška č. 252/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.

Vyhláška č. 252/2019 Sb. (MVČR)

Přílohy