Novela nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nabyde účinnosti 1. července letošního roku

Vytvořeno: 16. 1. 2023 Poslední aktualizace: 16. 1. 2023

Dne 1. ledna 2023 vešlo v platnost nařízení vlády č. 433/2022 Sb., které mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Samotný návrh novely nařízení vlády prošel konzultací mezi zástupci resortu zdravotnictví (Ministerstvo zdravotnictví a Národní referenční laboratoř pro komunální hluk) a resortu dopravy (Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic, Správa železnic a Letiště Václava Havla Praha), následně i se svazy městských a obecních samospráv atp. Novelizované nařízení vlády nabývá své účinnosti dne 1. července 2023.

Novela nařízení vlády reaguje především na zachování rozvoje veřejné infrastruktury se zásadou dodržování ochrany veřejného zdraví před hlukem a řeší komplikované až bezvýchodné situace, které svou povahou způsobují negativní dopad do projektového plánování dopravních staveb včetně jejich následného rozvoje.

Nařízení vlády nově vypouští rigidní a prakticky nevymahatelné instituty, zejména institut staré hlukové zátěže, který v mnoha případech vedl k paradoxním stavům, komplikoval projektové plánování a další rozvoj dopravní infrastruktury a povětšinou naplňoval pouze formalistickou dikci nařízení vlády, nežli účinnou ochranu veřejného zdraví před hlukem.

Upouští se od dělení pozemních komunikací do kategorie I. – III. třídy a nově se upravují hygienické limity hluku zvlášť pro „staré“ komunikace vybudované před 1. lednem 2001 se zvýšeným hygienickým limitem a „nové“ komunikace umístěné a povolené rozhodnutím po 31. prosinci 2000. Obdobný systém je založen na principech fungujících již po léta v mnoha členských státech EU.

V případě tramvajové dopravy dochází k bonifikaci hygienického limitu o +5 dB v noční době, jako je tomu u železniční dopravy. Novela nařízení vlády ruší rozlišení hygienického limitu hluku v závislosti na ochranném pásmu dráhy – zavádí tedy jednotný hygienický limit hluku pro železniční dopravu. Princip ochrany veřejného zdraví před hlukem z leteckého provozu se nemění.