Nové povinnosti poskytovatele zdravotních služeb od 1. srpna 2016

Vytvořeno: 22. 7. 2016 Poslední aktualizace: 22. 7. 2016

Dnem 1. srpna 2016 nabývá účinnosti zákon č. 189/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Uvedený zákon mimo jiné vkládá do § 45 odst. 3 zákona o zdravotních službách nové pododstavce g) a h).

Z nich vyplývá povinnost poskytovatele zdravotních služeb na žádost pacienta, kterému poskytuje následnou nebo dlouhodobou lůžkovou péči pro tutéž nemoc nebo úraz trvající, včetně následné nebo dlouhodobé lůžkové péče poskytované předchozími poskytovateli, nepřetržitě déle než 60 dnů, vydat písemné potvrzení o této skutečnosti, a to pro účely řízení o příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách.

Dále pak bude poskytovatel zdravotních služeb nově povinen umožnit sociálním pracovníkům Úřadu práce České republiky – krajských poboček a pobočky pro hlavní město Prahu a sociálním pracovníkům Ministerstva práce a sociálních věcí provést u shora uvedeného pacienta sociální šetření pro účely řízení o příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách a sdělit těmto pracovníkům informace nezbytné pro toto šetření. Tím však nesmí být narušeno poskytování zdravotních služeb.

JUDr. Radek Policar
náměstek ministra pro legislativu a právo