NHỮNG HIỆP ƯỚC QUỐC TẾ

Vytvořeno: 11. 12. 2012 Poslední aktualizace: 23. 6. 2020

Người nước ngoài trên lãnh thổ CH Séc được cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên cơ sở những hiệp ước quốc tế song phương về bảo hiểm xã hội, những hiệp ước này cũng được áp dụng cho việc cung cấp chăm sóc y tế ký kết giữa CH Séc và nước nhà của người nước ngoài, trên cơ sở hiệp ước song phương trong lĩnh vực y tế bao gồm qui định về cung cấp dịch vụ y tế miễn phí, mà CH Séc đã cam kết.

Những thỏa thuận song phương về hợp tác trong lĩnh vực y tế

Chủ yếu là những thỏa thuận về hợp tác mà trong số những điều khác có qui định cung cấp chăm sóc y tế miễn phí trong khi tạm trú trên lãnh thổ của nước thứ hai trong trường hợp bệnh cấp tính hay thương tích, và đó là những thỏa thuận với các nước sau: Jemen, Cuba. Để áp dụng quyền được thụ hưởng chăm sóc y tế trên cơ sở những thỏa thuận này chỉ cần chứng minh quốc tịch thí dụ bằng bộ chiếu. Bộ y tế CH Séc thanh toán những chăm sóc y tế được cung cấp.  

Thông tin cụ thể về quan hệ hợp đồng tương ứng có thể yêu cầu xin tại Bộ Y tế CH Séc, Bộ  ngoại giao CH Séc.

 

Những hiệp ước song phương về bảo hiểm xã hội

Loại hiệp ước thứ hai là những hiệp ước về bảo hiểm xã hội mà một phần của chúng là cung cấp chăm sóc y tế. Trên cơ sở những hiệp ước này đã chuyển giao quyền thanh toán chăm sóc sức khỏe từ bảo hiểm y tế trên lãnh thổ nước thứ hai trong hiệp ước. Sự chăm sóc được cung cấp trên cơ sở những hiệp ước này chỉ là hạn chế và phần lớn chỉ bao gồm sự chăm sóc cần thiết và cấp tính. Sau khi được công ty bảo hiểm phê duyệt có thể được cung cấp trong phạm vi rộng hơn.

Trên cơ sở hiệp ước về bảo hiểm xã hội ký kết với các nước: Mon-tê-nê-grô, Ma-xê-đô-nia, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, để áp dụng quyền được sử dụng chăm sóc y tế trước tiên phải trình cho công ty bảo hiểm y tế Séc tờ mẫu tương ứng mà người nước ngoài được cơ quan nước ngoài chứng nhận là có bảo hiểm. Sau đó công ty bảo hiểm Séc cấp cho người  nước ngoài Giấy chứng nhận đăng ký hoặc thẻ bảo hiểm cho người của nước hợp đồng sống tại CH Séc để trình với cơ sở y tế.  

Trên cơ sở Công ước đang có hiệu lực giữa Cộng hòa Tiệp khắc và Cộng hòa Liên bang Nam Tư về bảo hiểm xã hội (số 3/1958 Bộ luật) công dân Bosnia và Herzegovina (BaH) được cung cấp chăm sóc y tế miễn phí. Để áp dụng quyền được thụ hưởng phải trình giấy chứng nhận đáng tin cậy rằng được cung cấp những lợi ích này trên lãnh thổ BaH. Điều này có nghĩa là quyền được thụ hưởng chăm sóc y tế miễn phí không tự phát sinh từ quốc tịch, mà là từ thực tế rằng công dân BaH có bảo hiểm y tế tại nước xuất xứ (tức là BaH), điều mà được chứng minh bằng một trong những tài liệu sau: thẻ bảo hiểm y tế, chứng nhận làm việc trong biên chế, hoặc giấy chứng nhận được công nhận hưu trí. Bộ Y tế CH Séc thanh toán chăm sóc y tế được cung cấp.  

Thông tin cụ thể về quan hệ hợp đồng tương ứng có thể yêu cầu xin tại Bộ y tế CH Séc, Bộ lao động và xã hội CH Séc (xem danh sách các hiệp ước quốc tế về bảo hiểm xã hội: http://www.mpsv.cz/cs/1275) hoặc Trung tâm bồi hoàn quốc tế.

Điều chỉnh chính xác các điều kiện chăm sóc được cung cấp trong điều kiện nào, bằng phương thức nào, và trong trường hợp nào, được nêu trong các thỏa thuận hành chính, mà là một phần của những hiệp ước đã được ký kết. Điều kiện trong từng hiệp ước có thể khác nhau. Trước khi đến CH Séc mỗi người nước ngoài cần phải tìm hiểu thông tin tại những cơ quan tương ứng, liệu có đủ điều kiện bảo hiểm theo hiệp ước quốc tế.

Nếu người nước ngoài không chứng minh được tại phòng khám bằng giấy chứng nhận tương ứng, mà trên cơ sở đó chăm sóc y tế thụ hưởng được thanh toán, thì người nước ngoài phải thanh toán bằng tiền của mình. Trong trường hợp chăm sóc y tế cần thiết và khẩn cấp giá được điều chỉnh bằng giá cao nhất cho mỗi điểm, tức là 1,12 Korun/điểm (xem qui định giá của Bộ y tế 1/2014/DZP trên Tạp chí của Bộ y tế ngày 2. 12. 2013 (có hiệu lực từ ngày 1. 1. 2014).