Německé předsednictví v Radě EU

Vytvořeno: 5. 8. 2020 Poslední aktualizace: 5. 8. 2020

Priority německého předsednictví v Radě EU pro období od července do prosince 2020 (dále jen „DE PRES“) vycházejí zejména z programu trojpředsednictví v Radě EU a z programu DE PRES představeného na neformální videokonferenci ministrů zdravotnictví nahrazující jednání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) dne 12. června 2020.

DE PRES bude zásadně ovlivněno nastalou krizí způsobenou pandemií COVID-19 a právě pandemie a její zdravotní, ekonomické a sociální důsledky budou jeho předním tématem, zejména oblast pokračujícího krizového řízení a snižování výskytu viru, koordinované exitové strategie, udržitelná obnova hospodářství a sociální koheze a především potom ponaučení z pandemie (tzv. lessons learned). Snahou bude zlepšit schopnost reakce EU na globální zdravotní krize, včetně systému včasného varování, a posílit koordinační roli Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí. Tato priorita bude založena na myšlence, že spolupráce mezi členskými státy je efektivnější než řešení situace jednotlivými zeměmi.

Činnost DE PRES bude ovlivněna také dalšími aktuálními událostmi na evropském poli, především vyjednávání Víceletého finančního rámce, které bude DE PRES vést v Radě v následujícím půlroce, vyjednávání budoucího vztahu EU se Spojeným královstvím a klimatická ochrana v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu (European Green Deal). Zásadní budou také otázky digitální transformace, posilování ekonomické základny a sociální dimenze EU, globální role EU či právní stát, demokracie a vnitřní bezpečnost.

V oblasti veřejného zdraví si německé předsednictví vytyčilo čtyři priority: (1) Připravenost EU na pandemii, a to zlepšením krizového řízení EU a budováním strategických rezerv EU, (2) dostupnost léčivých přípravků a produkce účinných látek v EU, především důraz na posílení suverenity EU v oblasti zdraví a zabezpečení bezpečných nepřetržitých dodávek léčivých přípravků, (3) digitální zdraví: Evropský prostor pro výměnu zdravotnických údajů (European Health Data Space) a rozvíjení standardů užití zdravotnických údajů v souladu s ochranou dat, a konečně (4) globální zdraví  a pokračování  v diskuzi o posílení role EU v globální zdravotní politice, mj. v rámci Světové zdravotnické organizace.

Z legislativních aktů bude DE PRES řešit především návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 a zrušuje nařízení (EU) č. 282/2014 (dále jen „návrh programu“), který Komise předložila měsíc před koncem chorvatského předsednictví. DE PRES připadne nelehký úkol vedení vyjednávání o návrhu programu v Radě s cílem jeho přijetí před koncem roku 2020. DE PRES bude také pokračovat ve vyjednávání o návrhu nařízení k hodnocení zdravotních technologií (HTA).

Mezi nelegislativními akty, kterým se DE PRES hodlá věnovat, je potom kromě již zmíněného Evropského plánu boje proti rakovině také Evropská strategie pro léčivé přípravky. S oběma iniciativami přichází Komise a předpokládá se, že budou předloženy do konce roku 2020. V září plánuje DE PRES v Heidelbergu uspořádat na téma rakovina konferenci. DE PRES plánuje přes dalších 50 akcí zaměřených na zdraví.