Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Nejčastější otázky a odpovědi

Vytvořeno: 24. 6. 2009 Poslední aktualizace: 24. 6. 2009

Nejčastěji kladené dotazy k vyhlášce o rezidenčních místech, a to jak z podhledu vyhlašovatele tak uchazeče o rezidenční místo.


Z POHLEDU ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (úspěšný žadatel o dotaci)


Kdo se musí řídit vyhláškou o rezidenčních místech?


Touto vyhláškou má povinnost se řídit každý žadatel o dotaci na rezidenční místo, který byl uveřejněn v seznamu úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místo. 


Ve vyhlášce je často uveden pojem „způsobem umožňující dálkový přístup“, co přesně tento termín znamená?


Tak se v právních předpisech označuje internet, tj. webové stránky vyhlašovatele.


Co mám dělat, pokud žádné webové stránky nemám?


V případě, že nemáte webové stránky k dispozici doporučuje ministerstvo obrátit se na příslušnou odbornou společnost s žádostí o možnost uveřejnění vypsání výběrového řízení na jejich stránkách. 


Co když má naše zdravotnické zařízení několik webových stránek (např. jednotlivých odštěpných závodů apod.)?


Uveřejněte na těch webových stránkách, na kterých jsou informace týkající se příslušného odštěpného závodu (vedení zařízení, jména lékařů, kontakty apod.).


Ve vyhlášce je uvedeno, že vyhlášení obsahuje náležitosti uvedené v bodech a)-h). Co je tímto myšleno?


Vyhlášením se míní sdělení na webových stránkách, které musí obsahovat náležitosti uvedené v bodech a)-h), tj. musí být jednoznačně označeno, musí v něm být uveden přesný název zdravotnického zařízení včetně jeho adresy, seznam rezidenčních míst (počet rezidenčních míst v jednotlivých oborech), lhůta pro podání přihlášky (od kdy do kdy podávat přihlášky a termín konání výběrového řízení), kam přesně je nutné doručit přihlášku do výběrového řízení (adresa), jaká jsou další kritéria pro uchazeče o rezidenční místo, jaké doklady musí uchazeč o rezidenční místo k přihlášce přiložit a dále jakým způsobem bude dané zdravotnické zařízení žádosti hodnotit. 


Může se členem komise stát někdo, kdo je příbuzným některého z uchazečů o rezidenční místo?


NE, toto vyhláška zcela vylučuje. Vyhlašovatel musí jmenovat jiného nepodjatého člena komise. V případě, že již byl podjatý člen komise jmenován, vyhlašovatel musí tohoto člena odvolat.


Můžeme, jako zdravotnické zařízení s rezidenčními místy v několika oborech, pořádat pouze jedno výběrové řízení?


ANO. Avšak ke každému oboru je nutné mít samostatný zápis a samostatné hlasování, tj. několik výběrových řízení v jeden den.


Co když ze 3-člené komise budou přítomni pouze 2 členové a každý bude hlasovat pro jiného kandidáta?


Vyhláška stanovuje, že vyhlašovatel ve vyhlášení uvede způsob hodnocení podle kritérií. Do tohoto by bylo možné zahrnout též stanovení, jakým způsobem bude komise v tomto případě rozhodovat. Jedním z řešení je, že hlavní slovo má předseda hodnotící komise nebo se hlasování opakuje.


Kdo určuje, kdo se stane rezidentem?


Hodnotící komise, která je jmenována vyhlašovatelem, předloží návrh o přijetí rezidenta, avšak rozhodnutí o přijetí rezidenta je plně v gesci vyhlašovatele.


Jaké informace musí vyhlašovatel ministerstvu o vybraných rezidentech nahlásit?


Vyhlašovatel ministerstvu předloží úplné jméno a příjmení vybraného uchazeče včetně telefonického kontaktu na něj, aby mohl být vyzván k podpisu stabilizační dohody.


Co když je výběrové řízení ukončeno jedním z bodů uvedených v § 7 odst. 2 vyhlášky o rezidenčních místech?


Skutečnost o ukončení výběrového řízení by měla být uveřejněna na webových stránkách ministerstva a dále by o této skutečnosti měl vyhlašovatel informovat ministerstvo.


Jak máme dále postupovat v případě, že nikoho nevybereme?


V případě, že rezident není vybrán z důvodu nepřihlášení ani jednoho uchazeče a do výběrového řízení či v případě, že žádný uchazeč nesplní podmínky uvedené ve vyhlášení, může vyhlašovatel vyhlásit druhé kolo výběrového řízení. Opět musí ministerstvo informovat o zahájení výběrového řízení. V případě, že rezident nebude vybrán z důvodu toho, že se komisi žádný z uchazečů „nelíbil“ avšak splnil veškeré stanovené podmínky není možné vypisovat druhé kolo výběrového řízení.


Z POHLEDU ZÁJEMCE O REZIDENČNÍ MÍSTO (lékař či nelékařem nastupující do specializačního vzdělávání)


Kde žádám (podávám přihlášku) o rezidenční místo?


Zájemce o rezidenční místo podává přihlášku u příslušného zdravotnického zařízení. Výběr rezidenta je zcela v gesci jednotlivých zdravotnických zařízení.


Kde se můžu dozvědět, kdo a kdy vypisuje výběrová řízení v oboru o který mám zájem?


Souhrně bude ministerstvo uveřejňovat seznamy všech zdravotnických zařízení, která získala dotaci na rezidenční místo, tj. datum OD kdy DO kdy je možné podávat přihlášky a KDY se bude konat výběrové řízení a dále odkaz na webové stránky daného zařízení, kde bude možné naleznout podrobnější informace týkající se příslušného výběrového řízení.


Jak předkládám přihlášku do výběrového řízení?


Toto si stanovuje vyhlašovatel. Zpravidla to bývá jeden výtisk, který je možné přinést osobně či zaslat poštou na adresu uvedenou ve vyhlášení.


Je možné se jakýmkoliv způsobem odvolat proti rozhodnutí komise?


Dle zákona tato možnost není, avšak je možné podat na Ministerstvo zdravotnictví podnět k prošetření, zda vyhlašovat skutečně postupoval v souladu se zákonem.


Jak a kdy se dozvím o výsledku výběrového řízení?


Zdravotnické zařízení má povinnost písemně informovat uchazeče do 10 pracovních dnů ode dne ukončení výběrového řízení (datum konání výběrového řízení bude uveden ve vyhlášení).


Co mám dále dělat v případě, že jsem byl vybrán na rezidenční místo?


Po získání základních informací o uchazečích budou jednotliví vybraní uchazeči kontaktováni a vyzváni k podpisu stabilizační dohody.