Nejčastější dotazy příjemců grantů z výzev MGS Programu Zdraví Fondů EHP 2014-2021

Vytvořeno: 9. 2. 2022 Poslední aktualizace: 14. 2. 2022
 1. Je nutné mít pro projekt samostatný bankovní účet?

Na realizaci projektu není nutné mít zřízen zvláštní účet. Pokud si jej zřídíte, poplatky nejsou způsobilým výdajem.

 1. Týkají se veřejné zakázky i neziskových organizací, když nejsou veřejným subjektem?

Veřejné zakázky se týkají všech příjemců dotace bez ohledu na právní formu příjemce, a to vzhledem k čerpání prostředků z veřejných rozpočtů.

 1. Je veřejnou zakázkou zadání reklamy v metru, dle projektu, v hodnotě
  do 200 000 Kč?

Jedná se o zakázku do I. Kategorie do 500 000 Kč. Aby byl výdaj způsobilý měl by svou výší odpovídat cenám v místě a čase obvyklým. Je tedy vhodné si např. na webu zjistit, příp. poptávkou zjistit ceny jednotlivých dodavatelů a z nich vybrat nejvýhodnější cenu. Není však stanovený postup jako u zakázek nad 500 tis. Kč.

Postup si uložte do složky projektu, protože EFI, případně jiný kontrolní orgán může v jakékoli fázi kontroly vyžádat doložení hospodárnosti daného výdaje – jak jste zjistili, že výdaj v místě a čase obvyklý.

 1. Jak postupovat, když například reklamu v metru zprostředkovává pouze jeden subjekt?

Pokud existuje pouze jediný dodavatel, oslovíte jej napřímo. Pro případnou kontrolu je vhodné si tuto informaci vložit do složky projektu.

 1. Do kdy musí být web/záložka na webu (v souvislosti s publicitou projektu) zřízena?

Termín není přesně nastaven, ale je vhodné o realizaci projektu informovat co nejdříve, nejpozději do první průběžné zprávy.

 1. Musí být u pořízených fotografií viditelná loga poskytovatele finanční podpory?

Záleží na charakteru fotografií, nicméně bude-li na akce nějaký publicitní prvek (banner, plakát atp.), měl by být zdokumentován.

 1. Pokud období způsobilosti výdajů začalo 1. 1. 2022, kterým dnem končí monitorovací období?

V tomto případě končí první monitorovací období 30. 4. 2022. Průběžnou zprávu tedy odevzdáte do 31.5.2022.

 1. Musí být poskytovatel (tedy MZd) kontaktován ohledně konaných aktivit v rámci realizace projektu (přednášky, workshopy atd.)?

Je vhodné informovat o akcích rozsáhlejšího charakteru, na které by se mohl zúčastnit rovněž zástupce EFI.

 1. Je nutné způsobilé doklady označovat konkrétní větou, že byly hrazeny z Norska?

Z dokladu musí být jasně patrné, že se vztahují k Fondům EHP 2014 – 2021 (např. uvedením informace v textu účetního dokladu nebo označením tištěného dokumentu razítkem nebo textem „Financováno z Fondů EHP/Norska 2014 – 2021“ nebo uvedením označení účetního střediska či jiného jasně identifikovatelného kódu Fondů EHP/Norska na účetním dokladu apod.)

Vychází z Pokynu NKM pro způsobilé výdaje.

 1. Jakou formou můžeme zahrnout do účetnictví spolku režijní náklady u grantu z MGS3?

To vychází z účetních předpisů Vaší organizace. Z našeho pohledu byste měli do účetnictví zahrnout příjem – dotaci. U režijních a paušálních výdajů nekontrolujeme primární dokumenty, ani jejich zaúčtování.

Režijní výdaje však může řešit případný audit, nebo další kontroly, proto je vhodné všechny výdaje vztahující se k projektu účtovat v rámci oddělené účetní evidence vztahující se k projektu.

 1. V případě, že jeden doklad je hrazen z více zdrojů, jak tuto skutečnost uvést?

Na originálu dokladu musíte uvést oba projekty s vymezením finančních prostředků rozdělených na jednotlivé zdroje. Je třeba zamezit dvojímu financování. Doklad musí být zaúčtován do oddělené účetní evidence obou projektů.

 1. Jakou formou můžeme zahrnout do účetnictví spolku režijní náklady při grantu z MGS3, myslím platbu mezi mnou a spolkem?

To vychází z účetních předpisů Vaší organizace, viz odpověď 11.

 1. Je možné, aby pracovník poslal výkaz práce e-mailem v excelu (bez svého podpisu) a výkaz podepsal jen zástupce zaměstnavatele, jako osoba, která výkaz zkontrolovala?

Výkazy práce musí podepsat zaměstnanec, který činnost realizoval. Je možné zasílat skenem a ostatní osoby podepíší tuto kopii.

 1. Dotaz k ne/podstatné změně – je nepodstatnou změnou například rozdělení jedné pozice mezi dvě osoby (např. 2 x 0,25 úvazku) namísto jedné původně schválené osoby (0,5 úvazku)?

Pokud se změna dotkne rozpočtu projektu, je nutné ji oznámit. V případě, že přesun je nad 10 000 Kč, jedná se o podstatnou změnu projektu. Záleží také na konstrukci rozpočtu včetně popisu jednotlivých položek. Otázkou také je, zda tato změna nějakým způsobem zasáhne do aktivit projektu. Vždy je vhodné předem změnu konzultovat s projektovým manažerem.

 1. O druhou zálohovou platbu je možné v případě, že nevyčerpáme 60 % z první zálohové platby v prvním období 4 měsíců, žádat až po vyčerpání této částky?

Žádost o druhou zálohovou platbu je možné podat pouze s Průběžnou zprávou o projektu. Pokud při první Průběžné zprávě nedočerpáte 60% první zálohové platby, podáte ji až s druhou zálohovou platbou.

 1. Máme v projektu několik vzdělávacích seminářů. Začali bychom seminářem označeným číslem Je nutné žádat o změnu nebo oznamovat? Pokud by byly 4 hodiny vzdělávání z jednoho semináře přesunuty do jiného semináře, lze to? Za jakých podmínek?

Časové změny jsou nepodstatnou změnou, o které nás informujete v průběžné zprávě. Pokud se však dotknete aktivit/rozpočtu, je nutné změnu oznámit dle pravidel řešení změn projektu.

 1. Jakým způsobem může udělit statutární zástupce plnou moc k podpisu dokumentů v období realizace, je-li to možné?

Stačí do IS CEDR vložit plnou moc statutárního zástupce, kde bude uvedeno k čemu Vás statutární zástupce pověřuje. Podpis nemusí být úředně ověřen.

 1. Lze z projektu financovat účast průvodce ZTP-P účastníka víkendového výjezdního semináře?

Otázkou je, zda byl výdaj schválen hodnotící komisí – zda byl uveden v rámci Žádosti o grant a ve schváleném rozpočtu.

 1. Jaká je minimální částka dodávek (služby, materiál…) při které se dokládají 3 nabídky?

Každý výdaj by měl být v místě a čase obvyklý. Je spíše Vaší ochranou si průzkum cen před uskutečněním každého výdaje udělat. MZ ČR nestanovuje tento limit, ale může si při každé kontrole vyžádat doložení ceny v místě a čase obvyklé.

Pravidla jsou však daná pouze u VZMR II. Kategorie, tzn. nad 500 tis. Kč.

 1. Máme již existující několikaleté smlouvy HPP a smlouvy o spolupráci např. pro externí účetní. Je nutné uzavírat nové smlouvy jenom pro projekt MGS?

Nemusíte uzavírat nové smlouvy, je však nutné, aby se projekt objevil v aktualizaci náplně práce.

 1. V projektu máme zaměstnance na DPP. Jak v jejich případně vyplnit řádek „podíl pracovního času“ – máme ve výkazu práce uvést celkové hodiny, které mají v rámci projektu na daný kalendářní rok nebo uvést přepočet sjednaných hodin na výši úvazku, případně úplně jinak?

Uveďte počet hodin, na který je DPP sepsána, může to být až 300 hodin, ale může to být méně. Z označení pracovně právního vztahu uvidíme, že se jedná o DPP.

Zároveň však upozorňujeme na limit úvazků, tj. jednotlivé pracovní úvazky se nemohou překrývat, mohou se pouze doplňovat, maximálně mohou v součtu činit 1,5 pracovního úvazku.

 1. Lze převádět prostředky ze služeb do mezd? Např. školitel je v projektu jako služba, bylo počítáno, že bude fakturovat. Může s ním místo toho být uzavřena DPP?

Určitě je možné, jedná se o změnu, kterou musíte oznámit, protože se jedná o změnu charakteru výdaje.

 1. Musí být plná moc úředně ověřena?

Ne, plná moc nemusí být úředně ověřená.

 1. Bylo by podstatnou změnou posunutí začátku HPP smluv oproti projektu s tím, že celková částka bude vyčerpána a nebude se měnit?

Posuny realizace jednotlivých aktivit jsou nepodstatnou změnou projektu. Vzhledem k tomu, že počet měsíců realizace se posunem u většiny projektů nezměnil, není třeba ani provádět změny v rozpočtu projektu. Pokud by však došlo ke zkrácení projektu, je možné finanční prostředky přesunout do jiných položek/kapitol. Pokud by ten přesun byl nad 10 000 Kč, jednalo by se o podstatnou změnu projektu.

 1. Je třeba měnit pracovní smlouvy, na kterých jsme použili kombinované logo pro EHP a Norské fondy? (používá se jen logo EHP)

U uzavřených pracovních smluv se již logo měnit nemusí. Nadále je třeba používat jen logo EHP, ne EHP/Norských fondů. Na letáku pokud možno opravit, pokud ještě nešly do tisku.