Stanovení nebezpečného výrobku – Lak na nehty LM Nail Polish

Vytvořeno: 29. 5. 2012 Poslední aktualizace: 29. 5. 2012

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje spotřebitelskou veřejnost o nebezpečném výrobku: 

 
Lak na nehty LM Nail Polish
 
Výrobce dle značení /Země původu: EU (takto kosmetické prostředky značit nelze) / neuvedeno
Dovozce dle značení:  eden s.r.o., Lipence, Praha (firma neexistuje)
Distributor dle faktury: Kimbostar Invest, Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10, IČ: 24839230 (firma nereaguje na úřední výzvy, v místě sídla se nenalézá)
Prodejce:  Dinh Tho Tran, Belcárkova 742/5, 779 00 Olomouc, IČ: 87511631
 
Popis: Skleněná průhledná lahvička o objemu 15 ml s černým plastovým uzávěrem, naplněná lakem (viz foto). Složení s chybami v názvech ingrediencí je uvedeno na etiketě umístěné na uzávěru. Dále je na uzávěru uveden výrobce a dovozce a lhůta „spotř. nejlépe do“. Na dně lahvičky je etiketa s číslem odstínu. Na přední straně lahvičky je uveden název výrobku a objem (15 ml).
 
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
§ 26 odst. 1 písm. d) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení musí být ve srozumitelném, čitelném a nesmazatelném provedení uvedeny na obalu kosmetického prostředku, do kterého je kosmetický prostředek naplněn, jakož i na případném vnějším obalu kosmetického prostředku, obchodní firma nebo název výrobce nebo dovozce a adresa jejího sídla, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení výrobce nebo dovozce, adresa místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, jinak jméno, příjmení a bydliště, a pokud byl vyroben mimo Evropská společenství i země původu kosmetického prostředku.
 
                U vzorku laku žluté barvy (Color 83, spotř. nejlépe do 11.2015) bylo navíc zjištěno prokazatelné nedodržení požadavků § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 4 ve spojení s bodem 677 příl. 2 vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu obsahu v kosmetice zakázané látky Bis(2-ethylhexylftalátu) (DEHP). Kvantitativně byl DEHP stanoven v množství 0,43 % hmotnostních.
 
Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě vzniku zdravotních komplikací po aplikaci kosmetického prostředku nemají toxikologická centra možnost zjistit u výrobce či dovozce přesné složení výrobku a zvolit tak vhodnou metodu léčby, což může vést k ohrožení zdraví. Riziko obsahu látky DEHP pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, ktera nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel.
 

Přílohy