Stanovení nebezpečného výrobku: Čirá sklenička s potiskem – dekor růže

Vytvořeno: 19. 4. 2016 Poslední aktualizace: 19. 4. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Čirá sklenička s potiskem – dekor růže (bez značení)

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno
Prodejce: A-zahradní technika SYCHROV a 10 000 věcí pro domácnost TURNOV s.r.o., Háj 25, 463 73 Habartice, IČ: 25499289 (provozovna: prodejna domácí potřeby A-zahradní technika SYCHROV a 10 000 věcí pro domácnost TURNOV s.r.o., Palackého 479, Turnov)

Popis: Jedná se o skleničky o objemu 100 ml s různobarevným potiskem s dekorem kytice růží, který zasahuje do okraje pro pití. Skleničky jsou bez jakéhokoliv značení a identifikace, čímž nebyly splněny požadavky čl. 17 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého předměty určené pro styk s potravinami, které se uvádějí na trh v rámci Společenství, musí být identifikovatelné odpovídajícím systémem, který umožňuje jejich sledovatelnost s použitím označení nebo odpovídající dokumentace nebo informací.

Odůvodnění:  Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství 0,31 mg na skleničku a olovo v množství 4,2 mg na skleničku. Výrobky pro obsah těchto prvků nesplňují požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takovéto skleničky může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. U dospělých osob se trávicím ústrojím vstřebává až 10 % přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy