Informace o rizicích látky – Sada ještěrky v sáčku INSECT

Vytvořeno: 25. 11. 2014 Poslední aktualizace: 25. 11. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

INSECT

značení dle etikety: Sada ještěrky v sáčku, A68051, EAN: 8860876680513 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni / Čína

Prodejce: Hong Son Tran, Vilová I 222, 252 42 Vestec, IČ: 01080504

(provozovna: Obchodní dům Centrum, Palackého nám. 21, Polička)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 2,75 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Sada 4 ks různobarevných plastových cca 12 cm dlouhých ještěrek vložených do plastového průhledného sáčku. Sáček je nahoře uzavřen barevným kartonem. Na kartonu se nachází anglický název výrobku INSECT (česky: hmyz) a obrázky různého hmyzu (obojí nekoresponduje se skutečným obsahem výrobku i českou etiketou), značka shody CE, různé anglické texty (země původu, varování před obsahem malých částí a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let – vyjádřeno také piktogramem), recyklační symbol a další texty v různých jazycích. Na karton je nalepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, popisem obsahu sady, druhu materiálu, určení výrobku pro děti nad 3 roky (textem, číselně a piktogramem), upozornění na obsah malých částic a nebezpečí jejich polknutí, země původu, kód výrobku, neexistující čarový kód, značka shody CE, symbol Zeleného bodu, piktogram použitého materiálu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy