Informace o rizicích látky – Panenka s housličkami

Vytvořeno: 7. 1. 2014 Poslední aktualizace: 7. 1. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

 

v původním balení neznačená PANENKA s housličkami, NO.8908

značení dle dolepené etikety: PANENKA ITM7233, EAN: 8508109172335

 

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: nezjištěni/ Čína

Prodejce: Tuyen Vu Kim, náměstí Míru 77/9, 568 02 Svitavy – Město, IČ: 62035282

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 19,8 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka s dlouhými culíky s různou barvou vlasů (např. modrou, růžovou, zlatou), s barevnými housličkami (např. zelenými, fialovými) a v různých šatech. Panenka a housličky jsou uloženy v okrouhlém plastovém blistru, s barevným kartonem s vyobrazenou panenkou s housličkami. Na originálním obalu se nachází kód výrobku (NO.8908), značka shody CE a piktogramy Zeleného bodu a nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, dále uvedení země původu a varování v angličtině. Na dolepené etiketě je český text PANENKA, další kód (ITM7233) a EAN kód.

.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy