Informace o rizicích látky – Panenka Cool

Vytvořeno: 11. 4. 2014 Poslední aktualizace: 11. 4. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka Cool, beauty style, LATEST VOGUE RIGHT HERE!, MY PERFECT COLLECT, No.M81, Perfect vogue, the grace be extraordinary

značení dle dolepené etikety: PANENKA, ITEM NO: TC140230, EAN: 8005080002304

 

Výrobce dle etikety/  Země původu: SHANTOU CITY CHENGHAI DISTRICT JIAXIN CRAFT PRODUCTS FACTORY CHENGHAI / DISTRICT SHANTOU CITY GUANGDONG PROVINCE CHINA / Čína

Dovozce dle etikety: CZ (neúplné značení bez vypovídající schopnosti)

Distributor dle etikety: T&C MARKET (firma neexistuje)

Distributor dle dokumentace: Ominia Tour s.r.o., Slavíkova 2357/9, 169 00 Praha – Břevnov, IČ: 01898124

Prodejce: Thao Duong Quang, Jeronýmova 27/24, 370 01 České Budějovice, IČ: 62596250

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 27,4 % hm.  To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka cca 25 cm vysoká s tmavými vlasy svázanými do 2 culíků v krátkých šatech s páskem a krajkových legínách. Doplňky tvoří další šaty a dvě žluté tenisové rakety. Panenka je společně s doplňky uložena v barevné papírové skládačce s plastovým průhledem. Kromě anglických nápisů identifikujících výrobek se na čelní straně nachází číselné vyjádření určení výrobku pro děti nad 3 roky (3+). Další anglické nápisy k identifikaci výrobku se nacházejí na zadní straně skládačky, kde je dále uvedena země původu výrobku a kód No.M81. Nachází se zde také bílá etiketa s českým názvem výrobku, čárovým (EAN) kódem, českým, slovenským a polským upozorněním na nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých dílků a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno i piktogramem), uvedením výrobce, země původu, neexistující firmy jako distributora, kódu výrobku (ITEM NO: TC140230), značky shody CE a piktogramů recyklace a Zeleného bodu.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy