Informace o rizicích látky – panenka Beautiful girl

Vytvořeno: 2. 9. 2016 Poslední aktualizace: 2. 9. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Beautiful girl

(panenka)

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor: neuveden

Země původu: Čína

Prodejce: Binh Nguyen Cong, Palackého nám. 38, 380 01 Dačice I, IČ: 26053128 (provozovna: ASIA SHOP, Palackého nám. 38, 380 01 Dačice I)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v hlavičce panenky v množství 21,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka cca 15 cm vysoká s dlouhými nestejně upravenými vlasy (různé barvy např. žlutá, světlá, růžová, fialová) je oblečena v šatech odlišných barev. Každá panenka je uložena v papírové různobarevně potištěné krabičce (např. modrá, zelená, žlutá, růžová) s průhlednou plastovou čelní stěnou. Na zadní straně krabičky je vyobrazena panenka. Na krabičce jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek, země původu, varování před nebezpečím udušení a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také přeškrtnutým symbolem 0-3), značka shody CE a symbol Zeleného bodu.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy