Informace o rizicích látky – nafukovací hračka – papoušek, ITEM NO: AH18656

Vytvořeno: 7. 11. 2013 Poslední aktualizace: 7. 11. 2013

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

nafukovací hračka – papoušek, ITEM NO: AH18656, EAN 6927833186562

 

Výrobce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni / Čína
Dovozce: DANA.CZ (firma neexistuje)
Prodejce: Thi Quynh Truong, Husovo nám. 256, 270 01  Kněževes

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračkách spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 10,5 % hmot. v těle hračky a 13,2 % hmot. v nafukovacím ventilu. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Nafukovací plastová hračka – papoušek červené barvy s červenožlutými křídly a nohama, žlutočerným zobákem, černobílou hlavou a hnědýma očima o rozměrech 65 × 40 cm. V ocasní části je umístěn nafukovací ventil. Na obalu je nalepena etiketa s uvedením kódu ITEM a EAN, zemí původu, piktogramem nevhodnosti výrobku do 3 let včetně textové podoby, upozornění na obsah malých částí, značka shody CE a různé piktogramy včetně piktogramu Zeleného bodu. Kolonka „název“ je proškrtnuta.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy