Národní strategie elektronického zdravotnictví

Vytvořeno: 8. 12. 2014 Poslední aktualizace: 13. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví České republiky v pozici zadavatele rozhodlo o přípravě Národní strategie elektronického zdravotnictví podle Metodiky přípravy veřejných strategií, aplikované dle usnesení vlády č. 318 z 2. května 2013.

Následně byl ministrem zdravotnictví schválen Statut Řídícího výboru tvorby Národní strategie elektronického zdravotnictví, který definuje působnost, složení a způsob jednání Řídícího výboru. Členy Řídícího výboru jsou zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, zástupce MPSV, zástupce Výboru pro zdravotnictví PS PČR a zástupce Asociace krajů ČR. Předsedou Řídícího výboru je gestor strategie.

Gestorem přípravy a zároveň předsedou Řídícího výboru tvorby Národní strategie elektronického zdravotnictví je náměstkyně ministra zdravotnictví pro strategie Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová, MBA.

Koordinátorem projektu byl jmenován Ing.  Jiří Borej.

První setkání Týmu pro tvorbu Národní strategie elektronického zdravotnictví proběhlo 23. 9. 2014. Tým rozhodl, že soustava cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví bude zaměřená k podpoře Národní strategie Zdraví 2020. Tým připravil návrh Vstupní zprávy projektu, uskutečnil sběr podkladů pro analýzu současného stavu, zadal šablonu ke tvorbě souboru očekávání účastníků procesů ve zdravotnictví.

Druhé setkání Týmu proběhlo 26. 11. 2014. Tým projednal Vstupní zprávu projektu s vypořádanými připomínkami. Tým rozhodl, že soubor očekávání účastníků procesů ve zdravotnictví bude shrnut do strukturovaného přehledu a provázán se Soustavou cílů a opatření Národní strategie elektronického zdravotnictví.

V průběhu měsíců leden až květen 2015 proběhla setkání pracovních skupin Týmu pro tvorbu strategie k upřesnění Plánu projektu, Plánu komunikace a spolupráce, k upřesnění formulací Strategických cílů a Specifických cílů.

Dne 20. 5. 2015 proběhlo jednání Řídícího výboru Národní strategie elektronického zdravotnictví. Řídící výbor projednal zejména dále uvedené dokumenty:

  • Postup prací při tvorbě strategie
  • Soustavu cílů a opatření
  • Další kroky.

Řídící výbor jednomyslně schválil projednávané dokumenty a vyjádřil Týmu pro tvorbu strategie uznání.

Třetí setkání Týmu pro tvorbu Národní strategie elektronického zdravotnictví proběhlo 24. 6. 2015. Přítomní členové Týmu vzali na vědomí návrh Soustavy cílů a opatření s Popisy cílů. K oběma návrhům proběhla v průběhu července série pracovních setkání, tzv. kulatých stolů za účasti široké veřejnosti. Volná diskuse byla podkladem k připomínkám, které účastníci kulatých stolů předali týmu Koordinátora strategie k vypořádání. Výsledky vypořádání desítek došlých připomínek a návrhů se promítly do další, druhé verze návrhu Soustavy cílů a opatření Národní strategie elektronického zdravotnictví, která byla  po akceptaci týmem Koordinátora strategie předložena řídícímu výboru projektu ke schválení.

 

Přílohy