Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2016

Vytvořeno: 26. 8. 2015 Poslední aktualizace: 26. 8. 2015

Dotační program Ministerstva zdravotnictví ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR) – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví vyhlašuje výběrového řízení k dotačnímu programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2016.

V rámci tohoto dotačního programu mohou předložit „Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu podpory zdraví pro rok 2016“ (dále jen Žádost) následující typy organizací:

 1. Nestátní neziskové organizace:
  • Spolky transformované z občanských sdružení nebo založené podle zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Obecně prospěšné společnosti

zřizované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zřízené do 31. 12. 2013.

 • Nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

 • Účelová zařízení církví

zřizovaná podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Příspěvkové organizace a organizační složky státu zřízené MZ ČR nebo jiným ministerstvem

 

 1. Organizace zřízené územním samosprávným celkem (krajem, obcí)

 

 1. Ostatní nestátní organizace, tzn. organizace dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů i další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.

 

 1. Ústavy vznikající dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účinného od 1. 1. 2014.

 

Na subjekty transformované dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude nahlíženo jako na kontinuálně působící.

Transformované subjekty předloží doklad o provedené transformaci ihned po jejím provedení.

 

Podmínky výběrového dotačního řízení, za jakých lze žádat o poskytnutí státní dotace v rámci výše zmíněného dotačního programu, jsou stanoveny v Metodice pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2016 (dále jen Metodika).

 

Upozornění: Žadatelé, kteří v dotačním řízení pro rok 2016 pokračují ve schváleném projektu 2. kola roku 2015, vyplní formulář s názvem „Žádost_aktualizace_2. etapy_PPZ_2016“. Ostatní žadatelé vyplní formulář s názvem „Žádost_PPZ_2016“, tzn. pro projety podané do dotačního řízení pro rok 2016 jako jednoleté nebo dvouleté.

 

Přílohy Metodiky:

 • Žádost_PPZ_2016 – formulář A a B.
 • Žádost_aktualizace_2. etapy_PPZ_2016 – formulář A a B.
 • Čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace – formulář.
 • Souhlas žadatele se zveřejněním dokumentů a údajů dle zák. č. 218/2000 Sb., – formulář.
 • Seznam kódů okresů a krajů ČR.

Konečný termín pro předložení Žádosti je 30. 9. 2015.

 

V případě dotazů je kontaktní osobou pro dotační program:

Jana Lanžová

MZ ČR

Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví

tel.: 224 972 911

E-mail: jana.lanzova@mzcr.cz