Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2014

Vytvořeno: 6. 8. 2013 Poslední aktualizace: 6. 8. 2013

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) – sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ pro rok 2014.

V rámci tohoto dotačního programu mohou předložit „Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu podpory zdraví pro rok 2014“ následující typy organizací:

 

1. Nestátní neziskové organizace
    – občanská sdružení
    – účelová zařízení církví
    – obecně prospěšné společnosti

    – nadace a nadační fondy

2. Příspěvkové organizace v rámci kapitoly zdravotnictví
3. Orgány samosprávy (města, obce) a organizace v působnosti územních orgánů
4. Ostatní nestátní organizace
5. Organizace v působnosti jiných resortů než MZ ČR (např. veřejné vysoké školy)
6. Subjekty transformované dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účinného  od 1.1.2014 – spolky, ústavy.

Na subjekty transformované dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude nahlíženo jako na kontinuálně působící.

Transformované subjekty předloží doklad o provedené transformaci ihned po jejím provedení.
Podmínky výběrového dotačního řízení, za jakých lze žádat o poskytnutí státní dotace v rámci výše zmíněného dotačního programu, jsou stanoveny v Metodice pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2014.

Přílohy Metodiky pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2014:

  • Žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu podpory zdraví pro rok 2014 – formulář A a B
  • Čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace – formulář
  • Souhlas žadatele se zveřejněním dokumentů a údajů dle zák. č. 218/2000 Sb. – formulář
  • Seznam kódů okresů a krajů ČR

Konečný termín pro odeslání Žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu podpory zdraví pro rok 2014 je 30. 9. 2013.

V případě Vašich dotazů je kontaktní osobou pro dotační program:

Jana Lanžová, MZ ČR, Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví, tel.: 224 972 911, E-mail: jana.lanzova@mzcr.cz

 

Poznámka: přílohy jsou umístěny v odkazu METODIKA