Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015 – 2. kolo

Vytvořeno: 24. 6. 2015 Poslední aktualizace: 24. 6. 2015

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR) – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví vyhlašuje výběrového řízení k dotačnímu programu „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS“ pro rok 2015 – 2. kolo.

V rámci tohoto dotačního programu mohou předložit „Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015 – 2. kolo“ (dále jen Žádost) následující typy organizací:

 1. Nestátní neziskové organizace:    
  • Spolky transformované z občanských sdružení nebo založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Obecně prospěšné společnosti

zřizované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zřízené do 31. 12. 2013.

 • Nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

 • Účelová zařízení církví

zřizovaná podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

 

2) Organizace v přímé působnosti MZ ČR (příspěvkové)

 

3) Organizace v působnosti krajů

 

4) Orgány samosprávy (města a obce) a organizace v působnosti měst a obcí

 

5) Ostatní nestátní organizace, tzn. dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů i další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.

 

6) Organizace v přímé působnosti jiných resortů (rozpočtové, příspěvkové)

 

7) Ústavy vznikající dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účinného od 1. 1. 2014.

 

Na subjekty transformované dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude nahlíženo jako na kontinuálně působící. Transformované subjekty předloží doklad o provedené transformaci ihned po jejím provedení.

Podmínky výběrového dotačního řízení, za jakých lze žádat o poskytnutí státní dotace v rámci výše zmíněného dotačního programu, jsou stanoveny v Metodice pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015 – 2. kolo (dále jen Metodika).

 

Přílohy Metodiky:

 • Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015 – 2. kolo – formulář A a B.
 • Čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace – formulář.
 • Souhlas žadatele se zveřejněním dokumentů a údajů dle zák. č. 218/2000 Sb. – formulář.
 • Seznam kódů okresů a krajů ČR.

Poznámka: přílohy jsou umístěny v odkazu METODIKA

 

Konečný termín pro předložení Žádostí 2. kola na MZ ČR je 10. července 2015.

 

V případě dotazů je kontaktní osobou pro dotační program:

Jana Lanžová

MZ ČR

Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví

tel.: 224 972 911

E-mail: jana.lanzova@mzcr.cz