Ministr zdravotnictví obnovil práce na programu Zdraví 2020

Vytvořeno: 6. 3. 2018 Poslední aktualizace: 6. 3. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí


Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch obnovil práce na programu Zdraví 2020, který má sloužit k naplnění Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí v ČR. Zadal kontrolu stavu plnění programu Zdraví 2020, zjištění příčiny skluzu v naplňování cílů některých dílčích plánů a doporučení řešení, která by měla přinést urychlení prací na implementaci programových cílů. Náměstkyně ministra Alena Šteflová, která dostala dohled nad plněním programu do své kompetence, zahájila nová jednání s odborníky o potřebných krocích.

Program Zdraví 2020 byl koncipován Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století. V podmínkách České republiky byl význam tohoto klíčového dokumentu WHO úžeji specifikován a připraven jako Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, schválená usnesením Vlády ČR ze dne 8. 1. 2014 a usnesením Poslanecké sněmovny PČR z 20. 3. 2014. V důsledku toho se program Zdraví 2020 stal pouze jednou ze složek zdravotní politiky, které byla věnována spíše okrajová pozornost a omezené prostředky. Na základě výzvy Ministerstva zdravotnictví byly ustaveny pracovní skupiny složené z uznávaných odborníků, které připravily 13 akčních plánů schválených Vládou ČR dne 20. 8. 2015.

První kontrola realizovaná v roce 2017 odhalila značné disproporce v plnění cílů jednotlivých akčních programů. Zatímco ty pracovní skupiny, které se mohly opřít o institucionální zázemí a financování, mnohé ze stanovených cílů plnily nebo dokonce již splnily, jiné, které se o takové zázemí opřít nemohly, úkoly plnily jen částečně nebo vůbec ne. Původní předpoklad financování programu z Evropských strukturálních fondů se nenaplnil, jelikož nebyly vypsány vhodné výzvy, jakkoli byl program Zdraví 2020 schválen jako předpoklad pro uvolnění prostředků z těchto fondů.

Aktuálně ministr Adam Vojtěch uložil náměstkyni Aleně Šteflové, aby se s předsedy jednotlivých garantů akčních plánů sešla a detailně s nimi projednala stav plnění plánovaných úkolů, zmapovala problémy, kterým pracovní skupiny čelí, a navrhla urychlená možná řešení. Kromě toho budou předsedové pracovních skupin požádáni, aby identifikovali oblasti, v nichž je třeba zvýšit úroveň zdravotní gramotnosti, a pokusili se definovat témata, která by mohla být v budoucnu prezentována na připravovaném webu pro pacienty v rámci Národního zdravotnického informačního portálu. Hlavní důraz bude kladen na prevenci rizikového chování, zainteresovanost občana na péči o vlastní zdraví, zvládání infekčních onemocnění a provakcinační strategii, podporu a ochranu duševního zdraví, zlepšení dostupnosti zdravotní péče včetně péče následné a dlouhodobé a další témata k posílení primární a sekundární prevence a z oblasti zvyšování kvality a efektivity poskytované péče. První jednání proběhnou již březnu.

Akční plány pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020

Jako hlavní výstup dosavadní realizace programu byly vytvořeny tzv. akční plány (AP), které blíže specifikují konkrétní cíle, odpovědnost, ukazatele, termíny plnění pro klíčová prioritní témata Národní strategie Zdraví 2020 a rámcové rozpočty. AP jsou materiálem, který by měl zajistit kontinuitu směřování péče o zdraví. V této chvíli existuje celkem třináct akčních plánů, z nichž některé obsahují dílčí akční plány, dle rozsahu jednotlivých témat:

 • AP 1 Podpora pohybové aktivity
 • AP 2 Správná výživa a stravovací návyky
  • AP 2a Správná výživa a stravovací návyky
  • AP 2b Prevence obezity
  • AP 2c Bezpečnost potravin
 • AP 3 Duševní zdraví
 • AP 4 Omezení zdravotně rizikového chování
  • AP 4a Vytvoření interdisciplinárního meziresortního rámce primární prevence rizikového chování u vysoce ohrožených skupin dětí v České republice
  • AP 4b Oblast kontroly tabáku v České republice
  • AP 4c Omezení škod působených alkoholem
 • AP 5 Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí
 • AP 6 Zvládání infekčních onemocnění
  • AP 6a Provakcinační AP
  • AP 6b Zvládání infekčních onemocnění, zejména nové a znovu se objevujících infekcí, infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče, opatření proti antimikrobiální rezistenci
 • AP 7 Rozvoj programů zdravotního screeningu v ČR 
 • AP 8 Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče
  • AP 8a Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče
  • AP 8b Zvýšení dostupnosti návazné péče
 • AP 9 Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotnických služeb​​
 • AP 10 Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků
  • AP 10a celoživotního vzdělávání lékařů
  • AP 10b Celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
 • AP 11 Elektronizace zdravotnictví
 • AP 12 Rozvoj zdravotní gramotnosti​​​
 • AP 13 Rozvoj ukazatelů zdravotního stavu obyvatel

 

Přílohy