Ministerstvo zdravotnictví zdárně pokračuje v projektu na podporu paliativní péče v nemocnicích

Vytvořeno: 28. 8. 2018 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Práce na projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277, v rámci OP Zaměstnanost, jehož první fáze byla spuštěna počátkem letošního roku, úspěšně postupují kupředu. Projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP a spolufinancuje Evropská unie prostřednictvím Evropského sociálního fondu. 

Realizační tým složený z předních odborníků na paliativní péči a zástupců Ministerstva zdravotnictví se jednou měsíčně schází na realizačních schůzkách, v rámci kterých probíhá odborná diskuze nad jednotlivými klíčovými aktivitami. Členové realizačního týmu tak například ve spolupráci s analytiky v současné době připravují konsensuální stanovisko odborných společností, pracují na rešeršních analýzách zahraničních  standardů  
a indikátorů kvality nemocniční péče o pacienty v závěru života.  

V rámci projektu byl dále proveden elektronický dotazníkový průzkum dostupnosti paliativní péče ve všech lůžkových zařízeních akutní a následné péče v ČR. Ze 194 oslovených nemocnic odpovědělo 75 nemocnic (39 %). Z průzkumu vyplynulo, že v  části nemocnic je paliativní péče systematicky rozvíjena (15 nemocnic má ucelený program paliativní péče, 21 nemocnic má konziliární tým paliativní péče, 16 nemocnic má ambulanci paliativní medicíny). 70 % nemocnic, které odpověděly, vyslovilo zájem paliativní péči dále rozvíjet.

Na základě poskytnutých dat byla provedena klasifikace nemocnic do 3 kategorií podle stupně rozvoje a integrace paliativní péče. Ve 12 vybraných nemocnicích od června 2018 probíhá další průzkum formou řízených rozhovorů s poskytovateli paliativní péče a se zástupci vedení nemocnic o implementaci paliativní péče. Získaná data a zkušenosti budou sloužit k vypracování dokumentu Metodika implementace.

Paliativní péče je specializovaná zdravotní péče o osoby se závažným a život limitujícím onemocněním. Zaměřuje se na úlevu od symptomů a stresu souvisejících se závažným onemocněním. Jejím cílem je zlepšit kvalitu života jak pro pacienta, tak i pro jeho rodinu. Paliativní péči zajišťuje tým složený ze specializovaných lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků a dalších odborníků, kteří spolu s ostatními ošetřujícími lékaři pacientovi poskytují další úroveň podpory. Tato péče je vhodná v jakémkoli věku a v jakékoli fázi vážného onemocnění a může být poskytována současně s léčbou cílenou na základní onemocnění.

Přílohy