Ministerstvo zdravotnictví prodlužuje lhůtu pro podávání žádostí o dotaci v programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2020

Vytvořeno: 8. 11. 2019 Poslední aktualizace: 8. 11. 2019

Ministerstvo zdravotnictví prodlužuje lhůtu pro podávání žádostí o dotaci v programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2020. Termín pro podávání žádostí je stanoven do 10. prosince 2019.

Veškeré podmínky podání žádosti do výběrového dotačního řízení zůstávají zachovány, výzvu a metodiku najdete zde

Finanční prostředky jsou určeny pro realizaci následujících priorit a aktivit:

Priorita: A – Prevence kriminality

Aktivita: A 1 Příprava a realizace vzdělávacích kurzů pro lékaře a další pracovníky ve zdravotnictví se zaměřením na dovednost identifikovat oběť násilí             
 

Priorita: B – Zvyšování zdravotní gramotnosti

Aktivita: B1 Edukace zaměřená na zvýšení informovanosti mladých dospělých týkající se reprodukčního zdraví se zaměřením na včasné rodičovství

Aktivita: B2 Edukace v oblasti prevence sebepoškozování u dětí a mladých dospělých a podpora výzkumných aktivit zaměřených na důvody vysokého množství sebepoškozování včetně sebevražedných pokusů mezi dětmi a mladými dospělými

Aktivita: B3 Zvyšování povědomí o bezpečné farmakoterapii mezi seniorskou populací

 

Priorita: C – Zefektivnění a podpora elektronizace tísňového volání zdravotnické záchranné služby

Aktivita: C1 Aktivity zaměřené na provoz systému (což zahrnuje provoz mobilních aplikací, serverové části a možnou implementaci do stávajících systémů), na podporu uživatelů a záchranných složek a na edukaci a osvětu odborné i laické veřejnosti

Aktivita: C2 Aktivity zaměřené na další vývoj a optimalizaci systému směřující ke zvýšení jeho efektivity a rozsahu nabízených modalit

 

Priorita: D – Zlepšení kvality života lidí s psychiatrickým onemocněním

Aktivita: D1 Podpora činnosti pacientských a rodičovských organizací v zajištění právního a jiného poradenství pro potřebu své organizace, v realizaci informačních a podpůrných aktivit pro osoby s duševním onemocněním a v metodické podpoře při žádání finančních prostředků z grantů/dotačních programů (např. Fondy Evropské unie, dotace krajů na provoz organizací atd.)

Aktivita: D2 Aktivity mající preventivní a osvětový charakter v oblasti duševního zdraví, včetně edukace osob blízkých a rodinných příslušníků (včetně zlepšení informovanosti osob, kteří pečují o seniory; edukace pečujících, rodinných příslušníků a veřejnosti ohledně výskytu psychických onemocnění u seniorů)

Aktivita: D3 Zapojení peer konzultantů v oblasti duševního zdraví

 

Priorita: E – Zlepšení kvality života lidí s neurodegenerativním onemocněním

Aktivita: E1 Zajištění včasné a správné diagnózy a postdiagnostické péče neurodegenerativních onemocnění

Aktivita: E2 Podpora vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti neuropsychiatrického pomezí, rizik neurodegenerativních onemocnění a informovanosti o síti dostupných služeb

Aktivita: E3 Podpora psychoterapie a aktivit přispívajících ke zlepšení kognitivních funkcí pacientů s diagnostikovaným neurodegenerativním onemocněním

Aktivita: E4 Podpora setrvání pacienta v domácím prostředí včetně využití nových technologií

Aktivita: E5 Zjišťování kvality života v závislosti na progresi nemoci u pacientů s diagnostikovaným neurodegenerativním onemocněním

 

Priorita: F – Podpora dárcovství krve, orgánů a tkání

Aktivita: F1 Edukace lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu především o medicínských kritériích indikací dárců orgánů, diagnostiky smrti mozku a právních normách

Aktivita: F2 Podpora informovanosti široké veřejnosti o dárcovství tkání, orgánů a krve, včetně krvetvorných buněk

 

Priorita: G – Národní akční plán pro vzácná onemocnění

Aktivita: G1 Podpora stávajících registrů vzácných onemocnění (rozvoj a aktualizace webových portálů, on-line komunikace a poraden pro vzácná onemocnění)  

Aktivita: G2 Podpora činnosti pacientských organizací v realizaci seminářů a konferencí