Ministerstvo zdravotnictví informuje příjemce podpory na výzkum o termínech předávání dat do IS VaVaI v roce 2020

Vytvořeno: 31. 3. 2020 Poslední aktualizace: 31. 3. 2020

Podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č 130/2002 Sb.“), je podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků poskytována pouze za podmínky zveřejnění pravdivých a včasných informací příjemcem i poskytovatelem o prováděném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích a o jejich výsledcích prostřednictvím informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI). Jednotlivým příjemcům podpory stanovují způsoby a formy předávání údajů příslušní poskytovatelé podpory v souladu s § 7 odst. 1 nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje termín pro předání dat do databáze RIV (Rejstřík informací o výsledcích) od příjemců na:

  • 11. května 2020 pro výsledky výzkumných organizací
  • 17. srpna 2020 pro výsledky ostatních příjemců podpory (projekty ukončené v roce 2019).

Uvedené termíny byly stanoveny s ohledem na objem předávaných dat a navazující procesy tak, aby byl dostatečný časový prostor pro jejich zpracování. Dodávky dat se předávají pouze ve formátu xml, ve struktuře platné pro rok sběru 2020 (RIV20). Kromě souborů s novými výsledky lze předávat i soubory s požadavky na odstranění nebo opravy záznamů o výsledcích dodaných do IS VaVaI v minulých letech.

Správce IS VaVaI stanovil termín pro předání údajů (pro jednotlivé poskytovatele) do RIV do 1. června 2020 pro výsledky výzkumných organizací a do 7. září 2020 pro údaje o výsledcích projektů ukončených do konce roku 2019.

Ministerstvo zdravotnictví bude na základě předchozích dohod při zpracování podkladů pro RIV i nadále úzce spolupracovat s Národní lékařskou knihovnou (dále jen „NLK“) – Ing. M. Hřebejk (tel. 296 335 947, email: hrebejk@nlk.cz).

Podklady vč. naskenované podepsané průvodky zašlete jako přílohu e-mailu (raději v komprimovaném formátu ZIP) na adresu hrebejk@nlk.cz.

Pravidla pro přípravu a předávání údajů do IS VaVaI – RIV – v roce 2020 jsou k dispozici zde.

Na tomto místě dále naleznete další obecné dokumenty ke stažení (Metodiku hodnocení výzkumných organizací a Usnesení vlády ze 107. zasedání) a v neposlední řadě i dokumenty k xml formátu *.vav.

Závěrečné upozornění:

Důležité upozornění na ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb.: „V případě, že jsou do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací předány údaje, které neodpovídají definici datových prvků a které ovlivní výši poskytnuté podpory, provozovatel je ze systému odstraní a na tuto skutečnost upozorní Radu pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), která v návrhu výdajů na výzkum, vývoj a inovace na následující pětileté období pro příslušného poskytovatele výši výdajů sníží, a to každoročně až o 100 % objemu podpory, která měla být podle těchto nesprávných údajů na daný rok poskytnuta. Poskytovatel obdobným způsobem sníží podporu příjemci, který mu nesprávné údaje předal.“

Ministerstvo zdravotnictví si vyhrazuje právo tyto sankce přenést na dodavatele chybných dat v RIV. Z tohoto důvodu bude nadále Ministerstvo zdravotnictví požadovat, aby průvodky dat RIV byly doprovázeny podpisem statutárních zástupců organizace předávajících výsledky.

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že RVVI by měla Ministerstvu zdravotnictví zaslat seznam vyřazených výsledků z hodnocení a seznam výsledků, u nichž byly shledány rozpory a nesrovnalosti. Seznamy případně poskytne Ministerstvo zdravotnictví výzkumným organizacím k opravám. O dalším postupu hodnocení budou příjemci informováni.