Ministerstvo zdravotnictví České republiky vypisuje jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu IGA MZ

Vytvořeno: 17. 7. 2008 Poslední aktualizace: 17. 7. 2008

Ministerstvo zdravotnictví České republiky


vypisuje v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 130/2002 Sb.), nařízením vlády ČR č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji a dalšími navazujícími a souvisejícími zákonnými a podzákonnými předpisy


Jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž


o účelovou podporu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví (dále jen IGA MZ) na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený


Resortní program výzkumu a vývoje – MZ II na léta 2009 – 2011


s předpokládaným termínem zahájení řešení vybraných projektů 1. ledna 2009.

Přílohy