Ministerstvo zdravotnictví bude pořádat sérii workshopů zaměřenou na podporu pečujících o osoby s demencí

Vytvořeno: 22. 9. 2022 Poslední aktualizace: 22. 9. 2022

logo Operační program Zaměstnanost

 

 

 


Na základě sběru dat pilotních ambulancí s rozšířenou péčí a multidisciplinárních týmů na podporu duševního zdraví pro cílové skupiny projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné shledáváme nutnost zařazení vzdělávací aktivity pro pečující o osoby s demencí bez ohledu na věk (diagnostické kategorie G2x a G3x) a zároveň diagnostické kategorie F00 – demence u Alzheimerovy nemoci, F01–F03 – ostatní demence.

Půjde o sérii workshopů napříč ČR, kdy primárním cílem je zajistit informativní a podpůrnou kampaň obsahující témata:

  • Jak rozpoznat první projevy kognitivního deficitu/počínající demence
  • Jak postupovat při vyhledání adekvátní zdravotní péče pro člověka s demencí
  • Jak upravit domácí prostředí pro člověka s demencí
  • Jak dobře komunikovat s člověkem s demencí
  • Jak naplánovat denní aktivity pro člověka s demencí
  • Jak pečovat o pečujícího

Součástí aktivity bude zajištění obecného povědomí o působících službách v daném regionu, zejména se pak jedná o centra duševního zdraví nebo ambulance s rozšířenou péčí, které na danou cílovou skupinu zaměřují poskytování péče/služeb.

Náplň programu pro pečující o seniory z řad rodinných příslušníků, odborníků z oblasti zdravotní péče nebo pracovníků sociálních služeb zajistí zástupci specializovaných pracovišť v rámci projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné.

Bližší informace naleznete zde.


Specializované semináře jsou hrazeny z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“ (reg. číslo:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.