Mimořádný dotační program na kompenzaci nákladů na nespotřebované léčivé přípravky obsahující monoklonální protilátky v souvislosti s onemocněním covid-19

Vytvořeno: 15. 11. 2022 Poslední aktualizace: 3. 11. 2023

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo pro rok 2023 mimořádný dotační program na kompenzaci nákladů na nespotřebované léčivé přípravky obsahující monoklonální protilátky v souvislosti s onemocněním covid-19. Podávat žádosti bylo možné od
16. listopadu do 30. prosince 2022.

V rámci finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu (dále jen SR), které Vám byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZ) v Mimořádném dotačním programu na kompenzaci nákladů na nespotřebované léčivé přípravky obsahující monoklonální protilátky v souvislosti s onemocněním covid-19 je třeba:

  1. Vyplnit níže uvedené formuláře a zaslat na MZ v termínu do 15. února 2024 v případě poskytovatelů zdravotních služeb, kteří nemají zřizovatele kraj/obec a byla jim poskytnuta dotace přímo nebo do 25. února 2024 v případě kraje, hl. m. Prahy a obce (vč. městských částí Prahy), jejichž prostřednictvím byla dotace poskytnuta jejich příspěvkovým organizacím

  • Formulář Finanční vypořádání dotací ze SR 2023 (dále jen FV)

(vyplní všichni příjemci dotace)

V tomto formuláři vyplňte všechny rámečky, tj. Název a identifikační číslo (IČO) příjemce dotace, adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu a souhrnně celou částku dotací poskytnutých MZ z na kompenzaci nákladů na nespotřebované léčivé přípravky obsahující monoklonální protilátky v souvislosti s onemocněním covid-19příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (tabulka členění dle jednotlivých projektů).

(vyplní příjemce dotace, jehož zřizovatelem není kraj/obec – do přílohy č. 3 se uvádí podnikatelské subjekty, neziskové a podobné organizace, příspěvkové a podobné organizace, které nejsou podřízené MZ. Organizace, kterým se dotace přeposílá přes kraj/obec, patří do přílohy č. 7).

Údaje „Poukázáno“ musí souhlasit s částkami uvedenými v rozhodnutí (rozhodnutích), v případě změny výše dotace se změnovým rozhodnutím, a skutečně obdrženou částkou.

  • příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (tabulka členění dle jednotlivých projektů)

(vyplní příjemce dotace, jehož zřizovatelem je obec/kraj)

Pokud jste obdrželi dotaci na realizaci více projektů (dotaci pro několik příspěvkových organizací), je třeba je rozepsat do jednotlivých řádků. Součet finančních údajů u jednotlivých projektů v příloze (v přílohách) musí souhlasit s údaji na prvním formuláři. Pokud máte jen jeden projekt, budou údaje na obou formulářích shodné. Údaje „Poukázáno“ musí souhlasit s částkami uvedenými v rozhodnutí (rozhodnutích), v případě změny výše dotace se změnovým rozhodnutím, a skutečně obdrženou částkou.

 

  1. Provést finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2023, tzn. převedení vratky nespotřebované části státní dotace za rok 2023 musí být provedeno dle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání se stáním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., do 15. února následujícího roku příjemcem dotace, jehož zřizovatelem není kraj, hl. m. Praha a obec.

Příspěvková organizace, které byla poskytnuta dotace prostřednictvím kraje, hl. m. Prahy nebo obce, převede ke dni 5. února 2024 na účet svého zřizovatele případnou vratku dotace.

Kraje a obce poukážou nevyčerpané prostředky ze svého účtu nejpozději do 25. února 2024 na účet poskytovatele dotace.

Nespotřebované části státní dotace uskutečněné po 1. lednu 2024 musí být odeslány z účtu příjemce dotace na účet cizích prostředků MZ č. 6015-2528001/0710 vedený u ČNB nejpozději do 15. února 2024 v případě příjemce dotace, jehož zřizovatelem není kraj, hlavní město Praha či obec, a do 25. února 2024 v případě kraje, hl. m. Prahy, obce.

V případě, že příjemce vrátí nespotřebované finanční prostředky do konce běžného roku (tj. do 31. prosince), tedy roku, ve kterém mu byla poskytnuta dotace, vrátí tyto prostředky na účet výdajový č. 2528001/0710 u ČNB.

Zároveň je třeba zaslat spolu s formuláři avízo o uskutečněné platbě s uvedením variabilního symbolu ve tvaru.

Zároveň je třeba zaslat spolu s formuláři avízo o uskutečněné platbě s uvedením variabilního symbolu ve tvaru čísla rozhodnutí a příslušného roku, např. 152232023.

V případě, že nebude finanční vratka poskytnuté dotace zaslána ve lhůtě stanovené vyhláškou o FV, bude příjemce dotace písemně vyzván dle § 14 a 14f odstavce 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech k vrácení dotace nebo její části v námi stanovené lhůtě.

Pokud příjemce nevyčerpané prostředky nepošle ani v námi stanovené náhradní lhůtě, bude MZ informovat dle §14 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. příslušný finanční úřad o vydání výzvy k provedení opatření k nápravě a o vydání výzvy k vrácení dotace a o tom, jak bylo příjemcem na výzvu reagováno.

V případě dotazů se obracejte na:

 

* číslo výdajové položky

 

Neinvestiční transfery

5213

Podnikatelské subjekty – právnické osoby

5216

Obecné a krajské nemocnicím – obchodní společnost

5321

Obce a organizace v působnosti obcí

5323

Kraje a organizace v působnosti krajů

 

Přílohy