Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Metodiky výpočtu SHM

Vytvořeno: 30. 11. 2015 Poslední aktualizace: 30. 11. 2015

Vyhláška o hlukovém mapování odkazuje na Směrnici EU č. 2003/613/ES, která uvádí doporučené metodiky pro výpočet strategických hlukových map:

 

  • pro hluk ze silniční dopravy – francouzská národní metoda výpočtu „NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)“ uvedená v „Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6“ a ve francouzské normě „XPS 31-133“ ve znění pozdějších aktualizací;
  • pro hluk ze železniční dopravy – nizozemská národní metoda výpočtu publikovaná v „Rekenen Meetvoorschrift Railverkeerslawaai 96, MinisterieVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996“ ve znění pozdějších aktualizací (dále jen „RMR II“);
  • pro hluk z tramvajové dopravy – nizozemská národní metoda výpočtu publikovaná v „Rekenen Meetvoorschrift Railverkeerslawaai 96. Pro tuto metodiku byla v prvním kole SHM odvozena nová kategorie železničního vozidla 7a „Průměrná tramvajová souprava“, charakterizující tramvajový vozidlový park používaný v České republice. Tato kategorie byla vytvořena na základě archivní databáze akustických měření průjezdů tramvajových vozů (fa AKON z období 1997-2007). Podstatná část vstupních podkladů byla pořízena v souladu s požadavky normy ČSN ISO 3095: „Akustika – Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly“;
  • pro letecký hluk – ECAC.CEAC Doc. 29 „Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports“, 1997 ve znění pozdějších aktualizací;
  • pro průmyslový hluk – ISO 9613-2: „Acoustics – Abatement of sound propagation outdoors, Part 2: General method of calculation“ ve znění pozdějších aktualizací.

Česká republika pro 1. i 2. kolo SHM použila výše uvedené doporučené metodiky výpočtu.

 

V roce 2015 byla vydána Směrnice Komise (EU) 2015/996, o stanovení společných metod hodnocení hluku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES. Tato směrnice definuje novou jednotnou metodiku výpočtu SHM v členských zemích EU. Členské státy mohou podle této směrnice postupovat ode dne vydání směrnice 19.5.2015, od 31.12.2018 jsou povinny tyto metody používat. Členské státy rovněž uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31.12.2018.