Metodika RM 2009

Vytvořeno: 31. 12. 2008 Poslední aktualizace: 31. 12. 2008

Ministerstvo zdravotnictví zmocněné ustanovením § 21a odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a zároveň ustanovením § 60a odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilostí k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb. uveřejňuje metodiku dotačního řízení. 


Opravy a nepřesnosti v metodice týkající se rezidenčních míst
Rádi bychom se Vám omluvili za chyby, které se v metodice objevily. Tímto bychom rádi uvedli na pravou míru podstatná opomenutí.  1. v kapitole 12.1 na straně 19 je uvedeno, že jízdné a stravné lze platit jak z projektu 1 tak z projektu 2. Bohužel se proplácení jízdného a stravného týká pouze projektu 2, jak je správně uvedeno v kapitole 5.2 na straně 7. Proplácení jízdného a stravného u projektu 1 je v rozporu se zákonem č. 95/2004 Sb. a také s kapitolou 5 této metodiky.
  2. v kapitole 12.2 na straně 19 je uvedeno, že jízdné a stravné lze platit z projektu 3. Bohužel se proplácení jízdného a stravného týká pouze projektu 2, jak je správně uvedeno v kapitole 5.2 na straně 7. Proplácení jízdného a stravného u projektu 3 je v rozporu se zákonem č. 95/2004 Sb. a také s kapitolou 5 této metodiky.
  3. v kapitole 12 na straně 19 je dále uvedeno, že Ministerstvo poskytuje dotace formou Rozhodnutí na zbývající část specializačního vzdělávání …, mělo být uvedeno „Ministerstvo poskytuje dotace formou Rozhodnutí na celou dobu specializačního vzdělávání či na zbývající část specializačního vzdělávání …“
  4. v příloze č. 3 ve složce lékaři v tabulce hematologie a transfúzní služba byla u specializačního vzdělávání uvedena doporučená doplňková praxe, která není uvedena ve vzdělávacím programu.
  5. v kapitole 7 na straně 10 je uvedeno z čeho se skládá žádost, není tím myšleno, co žadatel k žádosti musí doložit. K žádosti se z uvedených příloh dokládají pouze přílohy 1-3.
  6. v kapitole 5 na straně 7 je uvedeno, že odvody na zdravotní a sociální pojištění činní 35% – oprava
  7. při podání žádosti o přidělení dotace na rezidenční místo je možné namísto smlouvy mezi zařízeními doložit čestné prohlášení žadatele o zajištění splnění podmínek vzdělávání poterncionálního rezdienta podle vzdělávacího programu.
  8. v kapitole 7.1 na straně 10 je uvedeno, že žadatelé o rezidenční místo pro nelékařská zdravotnická povolání mohou uvádět místo profesního životopisu školitele jméno, příjmení a registrační číslo školitele (garanta praktické části výuky specializačního vzdělávání) z akreditovaného zařízení. Pokud je žadatelem zařízení, které nemá akreditaci pro vzdělávání v oboru o který žádá, uvádí žadatel na místě školitele jméno, příjmení a registrační číslo nelékařského zdravotnického pracovníka (NLZP) se specializovanou způsobilostí v oboru, ve kterém zdravotnické zařízení žádá o dotaci na rezidenční místo. Pokud praktická část výuky specializačního vzdělávání bude probíhat na více pracovištích, je třeba uvádět NLZP se specializovanou způsobilostí vždy za každé toto pracoviště (oddělení/stanici).
  9. dotazník personálního a věcném zajištění pracoviště pro žadatele o dotaci na rezidenční místo pro nelékařská zdravotnická povolání je v příloze pod názvem „Nelékaři – Dotazník personálního, věcného a technického vybavení“.

 

Přílohy