Metodika realizace populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic a podmínky akreditace CT pracovišť

Vytvořeno: 26. 1. 2022 Poslední aktualizace: 27. 1. 2022

Česká republika je v současné době výrazně zatížena karcinomem plic a většina pacientů má v době diagnózy pokročilé stadium nemoci a nádor již není operovatelný. Navzdory významnému vývoji v onkologické léčbě přežití těchto pacientů zůstává nízké a pěti let od stanovení diagnózy se dožije přibližně15 % léčených pacientů. Důležité je tedy zachycení karcinomu v rané fázi onemocnění, kdy má léčba největší účinek a nádor je operovatelný a bez metastáz v okolních tkáních.

Primárním cílem časného záchytu karcinomu plic je časná a přesná diagnóza daného onemocnění, která povede v kombinaci s vhodnou navazující léčbou ke snížení mortality v důsledku tohoto onemocnění. Časný záchyt onemocnění bude dále spojen s programem odvykání kouření, což povede k snížení nádorové i nenádorové morbidity.

Metodika realizace populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic obnáší jasně definovanou formu realizace, která podléhá průběžnému vyhodnocování, a to jak logistiky procesu, tak i naplňování cílů pilotu. Cílem tohoto programu je zároveň nastavit a vyhodnotit navržené postupy pro časný záchyt karcinomu plic.

Vlastní realizace bude probíhat na pracovištích, která splní akreditační kritéria definována v akreditačních standardech pro centra zařazená do programu časného záchytu karcinomu plic.

Přílohy