Metodika pro zpracování Závěrečné zprávy o využití účelově vázaného finančního příspěvku za účelem podpory krizové připravenosti (aktualizace 2021)

Vytvořeno: 13. 12. 2021 Poslední aktualizace: 13. 12. 2021

Ministerstvo zdravotnictví vydává Metodiku pro zpracování Závěrečné zprávy o využití účelově vázaného finančního příspěvku ze státního rozpočtu za účelem podpory krizové připravenosti organizací v přímé řídící působnosti MZ nebo poskytovatelů lůžkové zdravotní péče, kteří plní úkoly uložené MZ, a to včetně formuláře pro její zpracování a excelového souboru s tabulkami.

Závěrečná zpráva je zasílána datovou schránkou a je opatřena elektronickým podpisem statutárního zástupce organizace, a to včetně vyplněných tabulek ve formátu .xlsx (nepřeváděných do pdf). Závěrečná zpráva včetně příloh je doručena nejpozději do 15. ledna kalendářního roku (datum doručení) následujícího po roce, ve kterém byl účelově vázaný příspěvek poskytnut.

Přílohy