Metodika pro zpracování Závěrečné zprávy o využití finančních prostředků ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví pro rok 2019

Vytvořeno: 5. 6. 2019 Poslední aktualizace: 5. 6. 2019

 

Tato metodika stanovuje požadavky na zpracování „Závěrečné zprávy o využití dotace ze státního rozpočtu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví pro rok 2019“. Příjemce dotace je povinen v souladu s příslušným Rozhodnutím o jeho poskytnutí a dalšími podmínkami stanovenými podle § 14 odst. 4 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, tuto „Závěrečnou zprávu o využití finančních prostředků ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví pro rok 2019“ zpracovat a předložit ji poskytovateli dotace v termínu uvedeném níže. Současně je příjemce dotace povinen provést vypořádání se státním rozpočtem podle § 75 uvedeného zákona.

 

„Závěrečná zpráva o využití finančních prostředků ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví pro rok 2019“ (viz příloha) je rozdělena na 2 části:

Část A obsahuje slovní vyhodnocení využití finančních prostředků, ve kterém příjemce dotace uvede podrobný popis jednotlivých dílčích cílů, které si stanovil ve své žádosti o dotaci pro rok 2019. Ke každému stanovenému dílčímu cíli provede příjemce dotace vyhodnocení (včetně popisu) dosaženého cílového stavu včetně porovnání se stavem původním a s ohledem na využití přidělených finančních prostředků. Dílčí cíle v případě potřeby rozdělí na krátkodobé a dlouhodobé.

Část B obsahuje podrobné vyúčtování vynaložených finančních prostředků, ve kterém příjemce dotace uvede souhrnné vyúčtování nákladů a následně je rozdělí na náklady materiálové, nemateriálové a osobní.

Obě části Závěrečné zprávy musí být řádně vyplněny a obsahovat všechny náležitosti, které jsou v ní stanoveny. Pokud jsou současně se Závěrečnou zprávou zasílány i jiné přílohy (např. kopie účetních dokladů, aj.), musí být zřetelně číselně označeny a zapsány do tabulky v příloze č. 6.

 

Termín pro zaslání Závěrečné zprávy:

Závěrečná zpráva je zasílána datovou schránkou a je opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu. Závěrečná zpráva je doručena nejpozději do 30. září 2019 na adresu.

Ministerstvo zdravotnictví

oddělení bezpečnosti a řízení rizik

Palackého nám. 4

128 01 Praha 2

ID datové schránky MZ: pv8aaxd

 

Více naleznete v příloze.

 

Přílohy