Metodický výklad k postupu oznamování nebezpečných směsí v souladu s přílohou VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 – Aktualizace k 26.1.2021

Vytvořeno: 28. 12. 2020 Poslední aktualizace: 20. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví tímto uveřejňuje metodický výklad k postupu oznamování nebezpečných směsí v souladu s přílohou VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008.

Výklad je určen pro dovozce a následné uživatele nebezpečných chemických směsí s nebezpečnými vlastnostmi ovlivňující lidské zdraví nebo mající nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti v souvislosti s aplikací nové změny zákona č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, kterým se mění zákona č. 350/2011 Sb., zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
Výklad má zároveň usměrnit přechodného ustanovení bodu č. 1.4 přílohy VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 ve vztahu k výjimkám stanoveným podle § 2 odst. 2 zákona č. 350/2011 Sb.
Výklad je rovněž určen orgánům dozoru nad trhem k zajištění shodného přístupu při posuzování plnění zákonných povinností všech dotčených subjektů na trhu.

 

Aktualizace – 26.1.2021: Metodický výklad byl doplněn o informaci k oznamování směsí určených výhradně k průmyslovému použití

Přílohy

Typ souboru: pdf
Metodický výklad MZ - příloha VIII nařízení CLP (formát pdf) (316,37 KB)
Metodický výklad MZ k postupu oznamování nebezpečných směsí v souladu s přílohou VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 - Aktualizace k 20.4.2021