Metodický pokyn pro zaměstnavatele – pro účastníky zapojené do projektu před 1.1.2020

Vytvořeno: 24. 10. 2019 Poslední aktualizace: 28. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanovuje Metodický pokyn pro zaměstnavatele (Přímá podpora), který upravuje pravidla a podmínky způsobilých výdajů, jejich dokladování, ohlašování změn, publicity, financování a další povinnosti zaměstnavatelů v rámci přímé podpory (dále jen „Metodický pokyn“) projektu „Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie“, registrační číslo Projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219.

Metodický pokyn je určen pro zaměstnavatele účastníků Projektu, a to pro příspěvkové organizace MZ a dále pro jiné než příspěvkové organizace MZ, jejichž právní akt, na jehož základě jsou tyto jiné než příspěvkové organizace MZ zapojeny do Projektu, se na tento Metodický pokyn odkazuje.

Pravidla v tomto Metodickém pokynu uvedená jsou platná pro výdaje uskutečněné od 1. 6. 2018, pokud dále v tomto Metodickém pokynu není uvedeno jinak.

Metodický pokyn byl zpracován v rámci projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219, který je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

 


K datu 23. 3. 2020 byla vydána verze 2.0 Metodického pokynu pro zaměstnavatele i vzdělávací pracoviště, avšak změny se promítají již do období od 1. 6. 2018. Cílem revize obou Metodických pokynů je zejména zjednodušení předkládaných podkladů za monitorovací období a zjednodušení či zpřesnění dalších požadavků, a to především z důvodu zajištění souladu s Výzvou k předkládání žádostí o dotaci v Programu specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie, která byla vyhlášena dne 19. února 2020 a jejímž cílem je poskytnout dotaci na specializační vzdělávání dalším lékařům.

Důležitou změnou je zvýšení mzdových/platových příspěvků od 1. 1. 2020.

Přílohy:

1. Metodický pokyn zaměstnavatel verze 1.0 (.docx)

2. Metodický pokyn zaměstnavatel verze 2.0 (.docx)

3. Přílohy metodického pokynu pro zaměstnavatele (.zip)

 

 

Přílohy