Metodický pokyn pro vzdělávací pracoviště – pro účastníky zapojené do projektu před 1.1.2020

Vytvořeno: 23. 10. 2019 Poslední aktualizace: 28. 7. 2020

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanovuje Metodický pokyn pro vzdělávací pracoviště (Realizace kurzů a praxí), který upravuje pravidla a podmínky způsobilých výdajů, jejich dokladování, ohlašování změn, publicity, financování a další povinnosti vzdělávacích pracovišť pro realizaci kurzů a praxí projektu „Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie“ registrační číslo Projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219.

Metodický pokyn je určen pro organizace oprávněné pro účastníky Projektu uskutečňovat vzdělávací program v oboru dětská neurologie: FN Motol, FN Brno, Thomayerova nemocnice, FN Ostrava a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Pravidla v tomto Metodickém pokynu uvedená jsou platná pro výdaje uskutečněné od 1. 6. 2018, pokud dále v tomto Metodickém pokynu není uvedeno jinak.

Metodický pokyn byl zpracován v rámci projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219, který je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

 


K datu 23. 3. 2020 byla vydána verze 2.0 Metodického pokynu pro zaměstnavatele i vzdělávací pracoviště, avšak změny se promítají již do období od 1. 6. 2018. Cílem revize obou Metodických pokynů je zejména zjednodušení předkládaných podkladů za monitorovací období a zjednodušení či zpřesnění dalších požadavků, a to především z důvodu zajištění souladu s Výzvou k předkládání žádostí o dotaci v Programu specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie, která byla vyhlášena dne 19. února 2020 a jejímž cílem je poskytnout dotaci na specializační vzdělávání dalším lékařům.

Příjemci mají možnost využívat všechny formuláře, které byly přílohou verze 1.0 Metodického pokynu (např. prezenční listiny aj.), ale také nové (zjednodušené) formuláře dle této verze Metodického pokynu (např. prezenční listina – verze 2.0) či vlastní formuláře, pokud budou obsahovat náležitosti specifikované v tomto Metodickém pokynu.

 

Přílohy:

1. Metodický pokyn vzdělávací pracoviště verze 1.0 (.pdf)

2. Metodický pokyn vzdělávací pracoviště verze 2.0 (.docx)

3. Přílohy metodického pokynu pro vzdělávací pracoviště (.zip)

 

Přílohy