Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Lệ phí quy định

Vytvořeno: 23. 2. 2015 Poslední aktualizace: 23. 6. 2020

Người đóng bảo hiểm, hay người đại diện pháp lý, có nghĩa vụ trả lệ phí quy định ở mức 90 curon cho nhà cung cấp nếu sử dụng dịch vụ y tế cấp cứu hay dịch vụ cấp cứu khám răng (tiếp theo chỉ dùng “dịch vụ cấp cứu”)

Không phải trả lệ phí quy định nếu như:

  1. người đóng bảo hiểm sống trong trại trẻ mồ côi cho trẻ em đến 3 tuổi, trong các cơ sở trường học giáo dục theo chế độ hay giáo dục giam giữ, hay sinh sống trong những cơ sở cho những người khuyết tật để giáo dục chế độ, hay là những cá nhân đóng bảo hiểm, theo lệnh tòa án, được đưa vào các cơ sở trẻ em cần giúp đỡ ngay lập tức hay người đóng bảo hiểm theo quyết định của tòa án sống trong gia đình thay thế, chăm sóc bảo hộ hoặc dưới sự bảo trợ của những cá nhân khác theo quy định pháp luật khác,
  2. người đóng bảo hiểm có thể trình ra quyết định, thông báo hay chứng nhận của cơ quan chủ quản về trợ cấp hỗ trợ vật chất mà người đóng bảo hiệm nhận được theo quy định pháp luật khác, chứng từ này không được quá 30 ngày,
  3. người đóng bảo hiểm được cung cấp dịch vụ xã hội cư trú trong những cơ sở dành cho người khuyết tật, viện dưỡng lão, cơ sở với chế độ đặc biệt và các cơ sở y tế chăm sóc nội trú, nếu sau khi chi phí nhà ở và ăn uống vẫn còn thu nhập quy định ở mức 15% ít hơn 800 curon hoặc không có thu nhập nào, người đóng bảo hiểm chứng minh việc này bằng chứng nhận không quá 30 ngày, cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội có nghĩa vụ cung cấp chứng nhận này nếu được yêu cầu,
  4. nếu trong khuôn khổ khám cấp cứu, bác sĩ quyết định rằng tình trạng của người đóng bảo hiểm cần phải nhập viện.

Người đóng bảo hiểm thanh toán lệ phí quy định ngay lập tức hay theo thỏa thuận với cơ sở y tế cung cấp dịch vụ y tế. Bên cung cấp dịch vụ y tế có trách nhiệm ghi hóa đơn thanh toán lệ phí quy định cho người đóng bảo hiểm hay đại diện pháp lý nếu họ yêu cầu.