Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Kvalifikační kurz pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství

Vytvořeno: 25. 6. 2018 Poslední aktualizace: 25. 6. 2018

V souvislosti s přechodným ustanovením Čl. II zákona č. 67/2017 Sb. odst. 6 (kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb.), o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, je nutné vydat obsah kvalifikačního kurzu pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství, na základě jehož úspěšného dokončení se považují pro účely poskytování ambulantní péče za lékaře se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

Níže uvedený kvalifikančí kurz je určen pro lékaře, kteří získali nebo získají specializovanou způsobilost v oboru Dětské lékařství a hodlají nadále vykonávat své povolání v rámci primární pediatrické péče (specializaci v  oboru  Praktický lékař pro děti a dorost).

Návrh obsahu vychází z  náplně oboru Praktický lékař pro děti a dorost a skládá se z praktické části a teoretické části, navazuje na předchozí praxi uchazečů. Umožňuje lékařům, kteří získali specializovanou způsobilost v oboru Dětské lékařství nebo byli zařazeni podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely tohoto zákona (zákon č. 67/2017 Sb.), do vzdělávání oboru Dětské lékařství a toto vzdělávání úspěšně dokončí, se považují pro účely poskytování ambulantní péče za lékaře se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, pokud úspěšně dokončí tento kvalifikační kurz.

Subjektem provádějící vzdělávání v kvalifikačním kurzu bude Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Přílohy