Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR – 2. listopadu 2023

Vytvořeno: 7. 11. 2023 Poslední aktualizace: 7. 11. 2023

Ve čtvrtek dne 2. listopadu 2023 se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České Mgr. Alice Strnadové, MBA a prezidentky Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) prof. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D. uskutečnil již 11. Kulatý stůl k systému prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice. Odborné setkání proběhlo v prostorách Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Setkání se jako každoročně konalo u příležitosti Světového dne STOP dekubitům, který je pravidelně vyhlášen Evropským poradním panelem pro otázky dekubitů (EPUAP) a letos připadá na 16. listopadu 2023.

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Setkání bylo zahájeno prof. Pokornou, která účastníky přivítala a krátce shrnula program letošního 11. Kulatého stolu. Předala slovo Mgr. Alici Strnadové, která účastníky seznámila s informace z MZ ČR se zaměřením na vzdělávání v oblasti prevence a hojení ran. V úvodu byl představen vzdělávací program specializačního vzdělávání pro všeobecné sestry – Hojení ran (Věstník MZ č. 14/2023). Absolvováním vzdělávacího programu získají všeobecné sestry specializovanou způsobilost k využívání nových technologických postupů v péči o pacienta s ránou. Informovala rovněž o dlouholeté podpoře ministerstva v oblasti vzdělávání NLZP s přesahem na vzdělávání dalších nelékařských zdravotnických profesí.

Mgr. Alice Strnadová, MBA, hlavní sestra ČR

Dále byly prof. Pokornou, jménem celého projektového týmu, prezentovány výsledky projektu Analýza nákladovosti léčby dekubitů – determinanty péče (NU20-09-00094). V první fázi studie byla provedena analýza publikovaných výzkumných prací, v rámci které byly zjištěny nedostatky studií s kompletními ekonomickými výsledky týkající se prevence a léčby dekubitů (především byly analyzovány „přímé“ náklady na péči). Hlavním cílem projektu bylo standardizovat ošetřovatelské postupy v péči o pacienty s dekubity na národní úrovni a vytvořit ekonomický model, při kterém by bylo možné je strategicky plánovat. Na základě identifikace materiálů k fázovému hojení ran a ošetřovatelských činností by následně byla iniciována úprava úhrad v prevenci a léčbě tlakových lézí. Na základě výsledků studie je možné uvést, že náklady na léčbu dekubitů bez preventivních opatření jsou 2krát až 3krát vyšší ve srovnání s léčbou dekubitů bez realizace preventivních strategií. Aktuálně probíhá příprava a finalizace metodiky pro sledování nákladů léčby tlakových lézí (dekubitů/proleženin) tak, aby byly podpořeny investice na prevenci a vhodné léčebné strategie.

V závěru svého sdělení seznámila prof. Pokorná se zprávami z konference EPUAP, která se uskutečnila v termínu 13. – 15. září 2023 v Leedsu ve Spojeném království, na které byly představeny čtyři odborné komise pro vzdělávání, vědu, výzkum a doporučené postupy, jejich činnosti a mezinárodní akce na rok 2024.

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Lokální zkušenosti s implementací monitorování tlakových lézí od roku 2013 ve FN Motol představila Mgr. Jitka Hovorková, která prezentovala podrobnou analýzu incidenčního sledování všech typů nehojících se ran (syndrom diabetické nohy, bércové ulcerace, dekubitální léze aj.). Od roku 2016 zde byla implementována metodika sledování projevů inkontinenční dermatitidy (IAD) a od roku 2020 nový systém hlášení nehojících se ran.

Mgr. Jitka Hovorková

Informace o činnosti CZEPA byly následně prezentovány paní Zdeňkou Faltýnkovou. Česká asociace paraplegiků a její spinální program působí v ČR již 30 let a má členskou základu s 1000 klienty. Paní Faltýnková a Mgr. Mikula představili historii, současnost a vize včetně rozvoje a pokrytí spinálních jednotek v České republice. Zároveň Mgr. Mikula prezentoval zkušenosti s využívání fluidizačního lůžka a úhradu jeho využití při poskytování zdravotních služeb.

Mgr. Jan Mikula

Na předchozí sdělení navazují další plány EPUAPu, podpora pacientů se spinální míšní lézí a s neurodegenerativními onemocněními. V příštím roce je plánováno otevření kurzu Interdisciplinární terapie v neurorehabilitaci na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Jako poslední prezentovala činnosti spolku ZAHOJÍME (zahojime.cz) PhDr. Adéla Holubová, Ph.D., která seznámila nejen s významem zapojení pacientské organizace do systému péče o nehojící se rány, ale zároveň prezentovala edukační materiály pro laickou veřejnost v péči o pacienty s ránou.

PhDr. Adéla Holubová, Ph.D.

Součástí jednání bylo poskytnutí informací o celosvětovém Dni STOP dekubitům a propagačních materiálů v českém jazyce ke zvýšení povědomí o problematice dekubitů (materiály online dostupné zde: STOP Pressure Ulcer Day – 16 November 2023 – EPUAP)

Následovala diskuze přítomných odborníků.

Přílohy