Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR (06/2014)

Vytvořeno: 12. 6. 2014 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Dne 12. června 2014 se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky uskutečnil kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR. Cílem akce bylo upozornit odbornou veřejnost na doporučení Evropského poradního panelu pro prevenci dekubitů EPUAP a projednání návrhu národní strategie v oblasti prevence, sledování, míry rizika a výskytu dekubitů a jejich ošetřování v České republice.

Doporučení pro prevenci dekubitů vydal EPUAP po čtyřleté mezinárodní spolupráci odborníků v roce 2009. Aktualizované vydání je plánováno na rok 2014 a bude zohledňovat nejnovější výzkum v oblasti prevence i léčby dekubitů. EPUAP si klade za cíl zvýšit povědomí o problematice dekubitů, zlepšovat znalosti zdravotnického personálu a tím zajistit kvalitní a bezpečnou péči pro pacienty ohrožené rizikem vzniku dekubitů. Výzva EPUAP vyhlášením Dne STOP dekubitům, který bude v letošním roce již potřetí probíhat 20. listopadu, klade důraz na zvyšování práv pacientů na život bez dekubitů. Česká republika se v roce 2013 oficiálně připojila k této výzvě a MZ ČR zajistilo překlady informačních materiálů pro odbornou i laickou veřejnost a vyzvalo managementy poskytovatelů zdravotních služeb pro ošetřovatelskou péči k zapojení do aktivit v této oblasti. Cílem kulatého stolu je včas připravit náměty a aktivity ke světovému dni „Stop dekubitům.“

V průběhu jednání u kulatého stolu vystoupili hlavní sestra České republiky Mgr. Alena Šmídová, ředitel ÚZIS doc. RNDr. Ladislav Dušek, za Českou asociaci sester a Fakultní nemocnici Plzeň Mgr. Nina Müllerová a diskuze se dále zúčastnili zástupci Národního referenčního centra (NRC), poskytovatelů zdravotních služeb, vzdělávacích institucí a České společnosti pro léčbu rán (ČSLR).

Účastníci se seznámili s bližšími informacemi o současném stavu sledování rizika vzniku a výskytu dekubitů v České republice, které vychází ze zdrojů NRC a ÚZIS, o aktivitách MZ ČR pro podporu Dne STOP dekubitům v roce 2013 a plánech na rok 2014 a 2015.

Zazněla shoda, že existuje řada možností sběru dat o výskytu dekubitů a jejich analýzy, a to jak na národní, tak také lokální úrovni. Je ale žádoucí, aby byla učiněna opatření k jednotné evidenci ke sledování dekubitů na národní úrovni. Umožnit, aby nová doporučení EPUAP, případně další expertní doporučení, založená na vědeckých důkazech, byla uváděna do praxe u českých poskytovatelů zdravotních služeb a dalších zařízení, která poskytují zdravotní a sociální služby.

Mezi hlavní závěry kulatého stolu je možné zařadit následující priority:

  • Je nutné průběžně zvyšovat povědomí o problematice nejen mezi zaměstnanci nemocnic a managementy poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, ale i laické veřejnosti formou seminářů, školení, konferencí, porad, publikací a tištěných informačních materiálů (letáků, brožur aj.).
  • Zajistit edukaci všech osob, které jsou vystaveny riziku vzniku dekubitů a zařadit školení zaměstnanců v oblasti hodnocení rizika vzniku dekubitů, správného rozlišování jejich stupňů, vedení dokumentace a správné ošetřovatelské péče.
  • Poskytovatel zdravotních služeb by měl být povinen zavést systém evidence rizika a výskytu dekubitů a musí být vyvíjena soustavná činnost v oblasti informování personálu a efektivního hlášení vzniku dekubitů bez obav z postihu zdravotnického pracovníka za nahlášení této „nežádoucí“ události. Jednotný systém hlášení by měl být považován za všeobecně uznávaný postup, který by byl součástí požadavků na splnění indikátorů kvality péče.
  • Vybudování jednotného systému evidence dekubitů na národní úrovni tak, aby byl efektivní, akceptoval požadavky klinické praxe, nebyl nepřiměřenou administrativní zátěží pro přímé poskytovatele péče a vycházel z revize dosavadních zkušeností.
  • Kvalifikační a celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků v problematice dekubitů musí být založeno na nejnovějších poznatcích a technologiích pro zajištění kvalitní a bezpečné péče jako povinná součást vzdělávání všech zdravotnických pracovníků.
  • Systémově podpořit možnosti vzdělaných a kompetentních sester a dalšího ošetřujícího personálu v přímé péči v rozhodování o preventivních, ošetřujících a léčebných procesech v souvislosti s problematikou dekubitů.
  • Zajistit překlad nové verze směrnice EPUAP 2014 pro prevenci a léčbu dekubitů, aby byla přístupná širší odborné veřejnosti.
  • Zajistit vzdělávání laiků, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí – vytvářet podpůrné informační materiály a zdroje s vědecky podloženými informacemi a radami a podpůrnou komunitní síť.
  • Vybudovat široce a bezplatně přístupný aktualizovaný zdroj vědecky podložených informací a instrukcí pro odbornou i laickou veřejnost v prevenci a péči o pacienty s dekubity.
  • Získat informace o nákladech na léčbu dekubitů na národní úrovni zejména v tuzemských podmínkách zohlednit a ověřit v zahraničí efektivitu preventivních opatření. Následně řešit úhradu preventivních opatření, protože se bezesporu jedná o levnější variantu, než jakou je vlastní léčba dekubitů.