Kulatý stůl na téma: Prevence poranění ostrými předměty

Vytvořeno: 3. 4. 2014 Poslední aktualizace: 24. 6. 2020

Dne 3. dubna 2014 se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky uskutečnil kulatý stůl k problematice poranění ostrými předměty ve zdravotnictví a sociálních službách. Cílem akce bylo upozornit odbornou veřejnost na Směrnici Rady Evropské unie 2010/32/EU o prevenci poranění ostrými předměty.

Směrnice byla vydána v roce 2010 a klade si za cíl zlepšit pracovní prostředí a bezpečnost zdravotnického personálu. Dokument ustanovuje základní podmínky pro zavádění nových opatření v oblastech hlášení a prevence do praxe. Směrnice tak klade důraz na zvyšování práv zaměstnanců a povinností zaměstnavatelů s ohledem na rizika poranění ostrými předměty.

Na kulatém stolu vystoupili hlavní sestra České republiky Mgr. Alena Šmídová a další zástupci Ministerstva zdravotnictví z odboru ochrany veřejného zdraví, představitelé tří největších profesních asociací v oboru – Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, České asociace sester a Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Dále se diskuze zúčastnili odborníci z Unie zaměstnavatelských svazů, krajských hygienických stanic a Karlovy a Masarykovy Univerzity.

Účastníci se seznámili s bližšími informacemi o současném stavu transpozice směrnice v České republice. Zazněla shoda, že ačkoliv byla Směrnice dostatečně zapracována do českého právního systému de jure, existuje řada možností zlepšení jejího uvedení do praxe u českých poskytovatelů zdravotních služeb a dalších zařízení, které poskytují zdravotní a sociální služby.

Mezi hlavní závěry kulatého stolu je možné zařadit následující priority:

  • Je nutné průběžně zvyšovat povědomí o problematice poranění ostrými předměty a obsahu Směrnice nejen mezi zaměstnanci, ale i managementy poskytovatelů zdravotních i sociálních služeb formou seminářů, školení, konferencí, porad, publikací a tištěných letáků.

  • Organizovat periodická školení všech osob, které jsou vystaveny riziku poranění a zařadit proškolení mezi pravidelná bezpečnostní školení zaměstnanců.

  • Poskytovatel zdravotních služeb je ze zákona povinen nahlásit orgánu ochrany veřejného zdraví každé poranění kontaminovaným předmětem, a proto musí být vyvíjena soustavná činnost v oblasti informování personálu a efektivního hlášení poranění bez obav z postihu poraněného za nahlášení takového poranění. Jednotný systém hlášení by měl být považován za všeobecně uznávaný postup.

  • Identifikace a pravidelné hodnocení rizik a prevence těchto poranění za využití všech dostupných prostředků.

Přílohy