Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Koncepční dokumenty výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022

Vytvořeno: 11. 2. 2014 Poslední aktualizace: 11. 2. 2014

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že dne 22. ledna 2014 schválila vláda České republiky dva koncepční dokumenty výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022, a to „Koncepci zdravotnického výzkumu do roku 2022“ (dále jen „Koncepce“) a „Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022“ (dále jen „Program“). Jedná se o základní koncepční materiály vymezující způsob poskytování finanční podpory z veřejných zdrojů (účelová a institucionální podpora) v oblasti zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje.

Koncepce i Program jsou zpracovány v souladu s koncepčními a strategickými dokumenty České republiky v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a v oblasti zdravotnictví a v souladu s předpisy Evropské unie. Oba dokumenty tematicky vycházejí z vládou schválených Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pokrývají celou jednu prioritu, a to prioritu č. 5: Zdravá populace.

 

Základním a hlavním cílem Koncepce je zajištění mezinárodně srovnatelné úrovně zdravotnického výzkumu a využití jeho výsledků pro zlepšení zdraví české populace a pro zabezpečení aktuálních potřeb zdravotnictví v České republice. Koncepce stanovuje strategické oblasti zdravotnického výzkumu, identifikuje předpokládané výsledky a definuje indikátory tak, aby zdravotnický výzkum v České republice nezůstával pozadu oproti trendům ve světě, především v Evropské unii. Koncepce bude realizována zejména prostřednictvím programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou financovány z účelové podpory dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“), a dále cestou rozvoje výzkumných organizací, které jsou podporovány z institucionální podpory rovněž dle zákona č. 130/2002 Sb.

 

Program je realizačním dokumentem Koncepce a jsou v něm naplánovány jednotlivé veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb. v letech 2015 – 2022 s tím, že první soutěž bude vyhlášena již v roce 2014 se zahájením poskytování podpory v roce 2015. Celkové výdaje na období trvání Programu jsou rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným vyhlašováním veřejných soutěží a ve vazbě na očekávanou průměrnou délku projektů (3 – 5 let) a předpokládají se ve výši cca 7 891 mil. Kč, z toho 7 100 mil. Kč z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, přičemž financování programu bude realizováno podle možností státního rozpočtu. Detailně budou podmínky podpory a výběru projektů řešeny v zadávací dokumentaci k jednotlivým výzvám.

 

Koncepce (včetně příloh) a Program jsou níže připojeny v plném znění. Doporučujeme všem uchazečům o poskytnutí podpory se s těmito dokumenty podrobně seznámit.

 

Doplnění

 

Dne 1.7.2014 nabyly účinnosti Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem a Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01-29). V návaznosti na tyto nové evropské předpisy MZ připravilo aktualizaci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022, která byla schválena usnesením vlády č. 493 (ze dne 24. června 2015). Schválený materiál naleznete v příloze.

Hlavní změny se týkají zejména:

  • byl upraven název programu (vypuštěno slovní spojení „a vývoje“),
  • program byl dán do souladu s novými předpisy po formální stránce,
  • podpora nebude vyplacena podniku, na který byl vydán inkasní příkaz (čl. 1 odst. 4 písm. a) nařízení č. 651/2014),
  • byly upraveny způsobilé náklady (čl. 25 odst. 3 nařízení č. 651/2014), motivační účinek – povinnosti byly oproti původním předpisům zjemněny (ve vztahu k požadavkům na velké podniky), předepsány minimální požadavky na obsah žádosti o podporu (vše čl. 6 odst. 2 nařízení č. 651/2014).

 

Přílohy