Informace pro zpracovatele vzdělávacích programů VOŠ

Vytvořeno: 13. 9. 2016 Poslední aktualizace: 10. 3. 2023

V souvislosti s povinností Ministerstva zdravotnictví vystavovat stanoviska ke vzdělávacím programům zdravotnických oborů si Vás dovolujeme informovat, že ke všem vzdělávacím programům zdravotnického zaměření, které budou předloženy k akreditaci AK MŠMT je nutné doložit souhlasné stanovisko vydané MZ dle § 104 odst. 1 zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Vzdělávací program v příslušném oboru vzdělání pro jednotlivou vyšší školu odbornou školu podléhá akreditaci, kterou uděluje ministerstvo, v případě vzdělávacího programu zdravotnického zaměření s předchozím souhlasem Ministerstva zdravotnictví.

 

Dále upozorňujeme na nejčastější nedostatky u předložených programů:

 
  • Započítávání hodin praxe

Dle § 3 odst. 5 vyhl.č. 39/2005 Sb., lze za praktické vyučování pro účely této vyhlášky považovat i výuku na pracovištích škol nebo školských zařízení určených pro praktické vyučování, pokud odpovídá náplni příslušného oboru.

V případě vzdělávacího programu pro Diplomovanou všeobecnou sestru dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací je v oddílu 3 článku 31 odst. 3 definována odborná příprava zdravotních sester a ošetřovatelů a z  odst. 5 vyplývá, že klinická výuka se uskutečňuje v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních a v přímém kontaktu se zdravými nebo nemocnými jednotlivci nebo skupinou.

  • Spojování více předmětů v jeden

Při spojování více předmětů do jednoho je nutné napsat hodinovou dotaci každého z nich. Musí být patrné, které předměty se sloučily a jak se jmenuje tento sloučený předmět.

  • Dodržení počtu hodin v oboru Diplomovaná všeobecná sestra

Dodržet počet hodin v teoretickém i praktickém vyučování dle § 4 odst. 3 a), b) vyhl. č. 39/2005 Sb. a metodického pokynu Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání Všeobecná sestra.

  • Kombinovaná forma studia

U kombinované formy studia uvádějte počet kontatních a nekontaktních hodin.

  • Praktická výuka a BOZP

Při praktické výuce dostatečně upravit BOZP, na kterou se vztahuje § 96 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb. a ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

  • Uplatnění absolventa

Vymezit instituce a profese, kde se absolvent může uplatnit.

  • Volitelný předmět

V souladu s § 12 písm.e) vyhl. č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání místo názvu „nepovinný předmět“ uvádět název „volitelný předmět “.

  • Učební plán a srovnávací tabulka

Předměty uváděné ve srovnávací tabulce musí odpovídat předmětům v učebním plánu a přehledu jednotlivých modulů.

  • Literatura

U doporučené literatury uvádět aktuální literaturu.

  • Legislativa

Uvádět odkazy na platnou legislativu – např. vyhlášku č. 424/2004 Sb. nahradit vyhláškou č. 55/2011 Sb. apod.