Informace pro zpracovatele studijních programů VŠ

Vytvořeno: 13. 9. 2016 Poslední aktualizace: 10. 3. 2023

V souvislosti s povinností Ministerstva zdravotnictví vystavovat stanoviska ke studijním programům zdravotnických oborů si Vás dovolujeme informovat, že ke všem studijním programům zdravotnického zaměření, které budou předloženy k akreditaci AK MŠMT je nutné doložit souhlasné stanovisko vydané MZ dle § 78 odst. 6 a 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplňování dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

 

Dále upozorňujeme na nejčastější nedostatky u předložených programů:

 
  • Započítávání hodin praxe

Dle § 3 odst. 5 vyhl.č. 39/2005 Sb., lze za praktické vyučování pro účely této vyhlášky považovat i výuku na pracovištích škol nebo školských zařízení určených pro praktické vyučování, pokud odpovídá náplni příslušného oboru.
V případě studijního programu pro Všeobecnou sestru dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací je v oddílu 3 článku 31 odst. 3 definována odborná příprava zdravotních sester a ošetřovatelů a z  odst. 5 vyplývá, že klinická výuka se uskutečňuje v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních a v přímém kontaktu se zdravými nebo nemocnými jednotlivci nebo skupinou.
 
  • Spojování více předmětů v jeden

Při spojování více předmětů do jednoho je nutné napsat hodinovou dotaci každého z nich. Musí být patrné, které předměty se sloučily a jak se jmenuje tento sloučený předmět.
 
  • Dodržení počtu hodin v oboru Všeobecná sestra

Dodržet počet hodin v teoretickém i praktickém vyučování dle § 4 odst. 3 a), b) vyhl. č. 39/2005 Sb. a metodického pokynu Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání Všeobecná sestra.
 
  • Kombinovaná forma studia

U kombinované formy studia uvádějte počet kontaktních a nekontaktních hodin.
 
  • Praktická výuka a BOZP

Při praktické výuce dostatečně upravit BOZP, na kterou se vztahuje ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
 
  • Uplatnění absolventa

Vymezit instituce a profese, kde se absolvent může uplatnit.
 
  • Učební plán a srovnávací tabulka

Předměty uváděné ve srovnávací tabulce musí odpovídat předmětům v učebním plánu a přehledu jednotlivých modulů.
 
  • Literatura

U doporučené literatury uvádět aktuální literaturu.

  • Legislativa

Uvádět odkazy na platnou legislativu – např. vyhlášku č. 424/2004 Sb. nahradit vyhláškou č. 55/2011 Sb. apod.