INFORMACE PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, KTERÉ PŘIPRAVUJÍ ŽÁDOST O DOTACI V RÁMCI VÝZEV IROP/NPO NA E-HEALTH A NPO NA KYBERBEZPEČNOST

Vytvořeno: 20. 11. 2023 Poslední aktualizace: 20. 11. 2023

Příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví mají povinnost dle Příkazu ministra č. 11/2022 Postup pro předkládání, realizaci a administraci projektů přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví financovaných ze zdrojů Evropské unie a finančních mechanismů před podáním žádosti o dotaci v rámci některého nástroje financovaného ze zdrojů EU nebo finančních mechanismů získat kladné stanovisko vrchní ředitelky sekce ekonomiky a zdravotního pojištění.

Tato povinnost platí i pro výzvy č. 78, 79 a 80 Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen IROP) zaměřených na rozvoj e-health, pro výzvu č. 22 Národního plánu obnovy (NPO) týkající se e-health (interoperability) a pro výzvy č. 42 a 43 NPO týkajících se kybernetické bezpečnosti.

Vzhledem k nastavení podmínek těchto výzev je postup pro vydání stanovisek paní vrchní ředitelky nastaven následujícím způsobem:

  • u 78., 79. a 80. výzvy IROP je možné požádat o stanovisko prostřednictvím adresy projekty@mzcr.cz až po získání Stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR od sekce IT, na něž se vztahují informace v Příloze č. 9 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Součástí žádosti zasílané na projekty@mzcr.cz nemusí být formulář projektového záměru, přikládána je studie proveditelnosti. V případě, že bude studie proveditelnosti v rámci procesu získávání stanoviska od odboru Hlavního architekta eGovernmentu upravena, je nutné požádat o nové stanovisko paní vrchní ředitelky pouze v případě, že dojde k navýšení částky předpokládané dotace.
  • u 22. výzvy NPO je možné požádat o stanovisko prostřednictvím adresy projekty@mzcr.cz až po získání Stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR od sekce IT, na něž se vztahují informace v Příloze č. 10 dané výzvy. Součástí žádosti zasílané na projekty@mzcr.cz nemusí být formulář projektového záměru, přikládána je žádost o finanční podporu NPO bez povinných příloh. V případě, že bude žádost o finanční podporu NPO v rámci procesu získávání stanoviska od odboru Hlavního architekta eGovernmentu upravena, je nutné požádat o nové stanovisko paní vrchní ředitelky pouze v případě, že dojde k navýšení částky předpokládané dotace.
  • u 42. a 43. výzvy NPO je nutné požádat o stanovisko zřizovatele na adrese projekty@mzcr.cz, odbor EFI zajistí rovněž stanovisko od sekce IT MZ.

Upozornění:

V rámci výše uvedených výzev NPO je daň z přidané hodnoty nezpůsobilým výdaje. Každý žadatel/příjemce dotace si musí zajistit finanční prostředky na její úhradu z vlastních zdrojů, Ministerstvo zdravotnictví neposkytuje finanční prostředky na její spolufinancování.