Informace pro příjemce ze 121. a 135. výzvy OPŽP

Vytvořeno: 9. 10. 2020 Poslední aktualizace: 9. 10. 2020

 

Ministerstvo zdravotnictví vydává ke dni 22. 9. 2020 metodický pokyn s názvem „Metodický pokyn pro projekty PO a OSS MZ spolufinancované z ESIF v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 (výzva č. 121 a 135) – financování nezpůsobilých výdajů“.

Metodický pokyn, jehož obsahem jsou především informace týkající se financování nezpůsobilých výdajů, je určen organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví, tedy příspěvkovým organizacím a organizačním složkám státu Ministerstva zdravotnictví, které podaly žádost o podporu projektu v rámci prioritní osy 5, specifického cíle 5.1 a 5.3, výzvy číslo 121 a 135 Operačního programu Životní prostředí, a žádost byla schválena Státním fondem Životního prostředí ČR. Podrobnější informace jsou uvedeny v metodickém pokynu. 

Více informací k výzvám č. 121 a 135 naleznete na webových stránkách Projektové kanceláře MZ: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/informace-k-vyzvam-c-121-135-operacniho-programu-zivotni-prostredi a na webových stránkách Operačního programu Životní prostředí: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/.

Metodický pokyn byl zpracován v rámci projektu „Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0003715) spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Přílohy

Štítky: OPŽP