Informace pro příjemce z 39., 70. a 100. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Vytvořeno: 18. 9. 2019 Poslední aktualizace: 9. 10. 2020

 

Ministerstvo zdravotnictví vydává ke dni 17. 9. 2019 metodický pokyn s názvem „Metodický pokyn pro projekty PO a OSS MZ spolufinancované z ESIF v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 – financování nezpůsobilých výdajů“.

Metodický pokyn, jehož obsahem jsou především informace týkající se financování nezpůsobilých výdajů, je určen organizacím v přímé řídicí působnosti Ministerstva zdravotnictví, tedy příspěvkovým organizacím a organizačním složkám státu Ministerstva zdravotnictví, které podaly žádost o podporu projektu v rámci prioritní osy 5, specifického cíle 5.1, výzvy číslo 39, 70 či 100 Operačního programu Životní prostředí a žádost byla schválena Státním fondem Životního prostředí ČR. Podrobnější informace jsou uvedeny v metodickém pokynu. 

Pro aktuálně vyhlášené výzvy číslo 121 a 135, v rámci prioritní osy 5: Energetické úspory Operačního programu Životní prostředí, je předpokládán analogický postup, a to až do vyčerpání finančních prostředků alokovaných Ministerstvem financí na financování nezpůsobilých výdajů. V souvislosti s financováním nezpůsobilých výdajů u projektů uvedených výzev se předpokládá aktualizace tohoto metodického pokynu.

Více informací k výzvám č. 121 a 135 naleznete na webových stránkách Projektové kanceláře MZ.

Metodický pokyn byl zpracován v rámci projektu Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0003715) spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

 

Přílohy