Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Informace pro příjemce dotace – s platností od 22. 12. 2021 byla upravena Metodika programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší III

Vytvořeno: 22. 12. 2021 Poslední aktualizace: 22. 12. 2021

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví upravilo Metodiku programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší III (nyní verze 2.0). Přílohy zůstávají beze změny.

Aktualizovaná verze Metodiky je k dispozici v příloze.

Pilotní provozy ordinací jsou financovány z projektu „Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez přístřeší“ registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641, realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 3.2 – Sociální začleňování a boj s chudobou. Tento projekt je financován Evropskou unií, z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Přílohy